Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSZ: „Dyplomacja publiczna 2021”

Reklama
Nabór od 08.02.2021 do 01.03.2021 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pytania dotyczące konkursu należy wysłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule korespondencji e-mail nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.
Łączny budżet 4 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Dyplomacja publiczna 2021”.
 1. Rodzaj zadania publicznego - dyplomacja publiczna w następujących obszarach tematycznych:
 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej,
 • wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej,
 • dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość.

2. Budżet konkursu wynosi 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony 00/100 złotych), w tym:

Obszar tematyczny:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - 2 000 000,00 zł
 • Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej - 1 000 000,00 zł
 • Dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość - 1 000 000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji – podmioty uprawnione do złożenia ofert

 1. Organizacje pozarządowe, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
   oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne;
 2. niepubliczne szkoły wyższe;
 3. publiczne szkoły wyższe [1];
 4. jednostki samorządu terytorialnego [2].

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych - zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. Regulamin konkursu określa warunki realizacji zadania publicznego.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert - prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Dyplomacja publiczna 2021”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8:15-16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15–16:15, natomiast
w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy Dziennik Podawczy jest zamknięty. Ofertę należy złożyć z dopiskiem na kopercie: „Dyplomacja publiczna 2021”,

lub przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP.

Skan kompletnej i podpisanej oferty oraz ofertę w pliku .doc wraz z załącznikiem w pliku .xls (kosztorys) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: dotacjengo@msz.gov.pl.

W temacie korespondencji e-mail należy podać: >oferta na konkurs „Dyplomacja publiczna 2021” (wraz z nazwą oferenta)<. Maksymalny rozmiar wiadomości z załącznikami nie może przekroczyć 20MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować do 20MB. 

Termin składania ofert upływa 1 marca 2021 r. o godz. 16:15. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Reklama