Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa Konkurs Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Reklama
Nabór od 08.02.2021 do 05.03.2021 15:00
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
biuro@szih.org.pl
Łączny budżet 110 tys. PLN
Od 1% do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe
Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w które zaangażowani zostaną mieszkańcy. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła na podstawie uchwały z dnia 3 lutego 2021 roku konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w które zaangażowani zostaną mieszkańcy.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 110 000 zł.

Dopuszczone są wnioski z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Terminem kwalifikowalności wydatków w grancie są: data zawarcia umowy grantowej oraz data realizacji grantu.

Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie.

W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE OFERT:

Wzór wniosku można pobrać z naszej strony.

Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960).

Termin składania wniosków – do godz. 15.00, dnia 5 marca 2021 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty (np. list intencyjny) potwierdzające współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

DOKONANIE WYBORU OFERT:

Oceny wniosków dokona Komisja Grantowa.

Przy ocenie wniosku o grant Komisja bierze pod uwagę:

 • przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki , budżet, termin wykonania, zgoda właścicieli terenu, opinia Komisji Rabinackiej (jest wymagana w przypadku projektów dot. cmentarzach);
 • przy projektach konserwatorskich: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
 • projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet;
 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.

Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków zawierających braki lub posiadających błędy (np. źle zsumowane budżety).

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.

Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 15 kwietnia 2021 roku.

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;

b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy w tym:

 • czynsz;
 • koszty administracyjne;
 • koszty prawne;
 • koszty księgowe;
 • koszty eksploatacyjne (np. paliwo, tonery, serwis);
 • zakup środków trwałych;
 • opłaty bankowe;
 • materiały biurowe;
 • eksploatacyjne;
 • energia elektryczna;
 • opłaty telefoniczne.

c) zakup nieruchomości;

d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;
 • uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu;
 • wszystkich wymaganych danych do umowy;

Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisaniu umowy.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Jak składać.  oraz poniżej:

Reklama