Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji II edycja

Reklama
Nabór od 15.02.2021 do 08.03.2021 23:59
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 500 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Regionalnego Systemu Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji II edycja.

Założenia konkursu:

 1. Wybór i dofinansowanie programu akceleracji skierowanego do startupów:
  1. rozumianych jako projekty biznesowe bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz młode firmy w początkowej fazie rozwoju, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, działające nie dłużej niż 3 lata[1].
  2. których zakres działania powinien być zgodny z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza[2]:
   1. Bezpieczna żywność - projekty zwiększające dostępność i umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska
    w całym cyklu produkcji i dystrybucji (np. w zakresie produkcji żywności, dystrybucji, żywności wysokiej klasy, minimalizowania wspływu na środowisko)
   2. Wysoka jakość życia – rozwiązania technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego; działania ukierunkowane na stymulowanie innowacji społecznych, rozwój kapitału społecznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu.
   3. Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze - rozwiązania infrastrukturalne
    i procesowe charakteryzujące się wysokim stopniem adaptacyjności, prowadzące do wzrostu automatyzacji i umożliwiają skuteczny monitoring procesów związanych z aktywnością gospodarczą, umożliwiające m.in. zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej oraz poprawę jakości życia, także
    w kontekście bezpieczeństwa ludzi.
   4. Nowoczesny ekosystem biznesowy - mechanizmy wspierania działalności gospodarczej; usługi „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju
    i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 2. Program akceleracyjny będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego na rzecz startupów realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego.
 3. Realizacja programu akceleracyjnego będzie uwzględniać wprowadzane na poziomie krajowym  rozwiązania, niezbędne dla ochrony życia i zdrowia obywateli, w związku z sytuacją epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 i będzie odbywać się wyłącznie
  w przestrzeni wirtualnej.
 4. Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wykażą się stosownym doświadczeniem i których cele statutowe mieszczą się w obszarze priorytetowym, w którym realizowany jest konkurs.
 5. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W ofercie wspólnej należy wskazać:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci;
  2. sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie wobec organu administracji publicznej.
 6. Umowę zawartą między oferentami, określającą zakres ich działań składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
  lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie lub powierzenie realizacji zadnia publicznego, zawartej z Województwem.

 

Założenia programu akceleracji[3]:

 1. Realizacja programu akceleracyjnego powinna obejmować co najmniej następujące działania:
  1. kampanię promocyjną programu akceleracyjnego, w tym w zakresie przebiegu poszczególnych jego etapów, realizowanych działań oraz uczestników (co najmniej finalistów);
  2. rekrutację, umożliwiającą zapewnienie wysokiej jakości zgłoszeń, w tym obligatoryjne uwzględnienie dodatkowych punktów / premiowania za projekty możliwe do wdrożenia
   w sektorze rolno-spożywczym;
  3. pozyskanie partnera / partnerów programu, celem podniesienia jego rangi oraz dodatkowego wsparcia jego uczestników, np. poprzez możliwość nawiązania kontaktów czy korzystania z infrastruktury partnera / partnerów;
  4. kompleksowe wsparcie biznesowe, dostosowane do potrzeb uczestników programu akceleracyjnego, poprzez:
   1. cykl szkoleń / warsztatów,
   2. usługi doradcze i mentoringowe w postaci konsultacji indywidualnych i/lub grupowych,
    • zdobywanie i umacnianie wiedzy z zakresu wyceny produktu, marketingu, sprzedaży, rozwoju biznesu, tworzenia zespołu, relacji inwestorskich, pitchingu, finansowania działalności, strategii ekspansji zagranicznej, zagadnień prawnych i księgowych itp.,
    • możliwość weryfikacji / doprecyzowania komercyjnej przydatności danego pomysłu lub produktu,
    • możliwość przygotowania oferty projektów/produktów do zaprezentowania jej przed gronem inwestorów,
    • zdobycie / poszerzenie kontaktów biznesowych.
  5. stopniową selekcję i wybór najlepszych projektów, skierowanych do ściślejszej współpracy i pogłębionego wsparcia doradczego;
  6. organizację Demo Day, podczas którego wyselekcjonowani uczestnicy programu zaprezentują się przed gronem inwestorów, a trzech najlepszych z nich otrzyma nagrody finansowe (łączna wartość nagród to minimum 15% udzielonej dotacji, należy założyć zróżnicowanie nagród względem I, II i III miejsca).;
  7. ewaluację rezultatów programu.

 

Rezultaty możliwe do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania publicznego:

 1. wsparciem w fazie akceleracji zostanie objętych nie mniej niż 30 startupów;
 2. zostanie przeprowadzonych łącznie nie mniej niż 40 godzin szkoleniowych;
 3. odbędzie się łącznie nie mniej niż 15 godzin konsultacji indywidualnych dla jednego startupu;
 4. w ramach udzielonej dotacji sfinansowane zostaną nagrody dla 3 najlepszych startupów;
 5. nie mniej niż 70% uczestników programu w wyniku jego ewaluacji potwierdzi zdobycie nowych umiejętności i kompetencji.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Koncepcję programu akceleracyjnego wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanych działań[4],
  w tym:
  1). koncepcję kampanii promocyjnej ze wskazaniem działań, kanałów i narzędzi promocji,
  2). metodologię rekrutacji startupów (w tym obligatoryjne uwzględnienie dodatkowych punktów / premiowania za projekty możliwe do wdrożenia w sektorze rolno-spożywczym),
  3). informację o partnerze/partnerach, biorących udział w programie i zakresu ich zaangażowania w ramach programu akceleracyjnego (warunkiem podpisania umowy będzie konieczność przedstawienia przez oferenta pisemnego oświadczenia o nawiązaniu współpracy z danym partnerem),
  4). założenia i opis programu szkoleniowo-doradczego wraz ze wskazaniem narzędzi kontaktu online,
  5). wykaz ekspertów i mentorów biorących udział w programie wraz z opisami ich kompetencji (w  przypadku zaistnienia okoliczności wymuszających wprowadzenie zmian w wykazie osób wskazanych w ofercie, oferent zobowiązany jest do zapewnienia osoby/osób o kompetencjach, doświadczeniu nie mniejszym niż osoba/osoby wykazane w ofercie),
  6). liczbę startupów planowaną do objęcia programem,
  7). koncepcję demo day wraz ze wskazaniem platformy online, na której zostanie przeprowadzone,
  8). informacje o nagrodach dla laureatów programu i podziale ich wartości,
  9). informacje o ewentualnych dodatkowych, zaproponowanych przez oferenta działaniach,
  10). planowane rezultaty programu,
  11). informacje o metodach ewaluacji rezultatów wdrożenia programu,
 2. harmonogram realizacji zadania,
 3. kalkulację kosztów niezbędnych do realizacji zadania,
 4. informację na temat doświadczenia oferenta w zakresie:
  1). działania na rzecz rozwoju środowiska startupowego i/lub doświadczenia w prowadzeniu programów akceleracyjnych;
  2). świadczenia usług dla sektora MŚP (udokumentowanie udzielenie wsparcia dla co najmniej 10 firm w przeciągu ostatnich 3 lat).

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego
i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. kompleksowość i oryginalność koncepcji programu oraz jego atrakcyjność (pozyskanie prestiżowych inwestorów, doświadczenie zaangażowanych mentorów i ekspertów, sposób promocji programu lub inne, zaproponowane działania podnoszące rangę programu akceleracyjnego) – od 0 do 5 punktów,
 2. dostosowanie koncepcji działań podejmowanych w danym subregionie do jego specyfiki
  (w przypadku planowania podjęcia działań w więcej niż jednym subregionie, należy opisać każdy z nich; subregiony radomski, płocki, siedlecki, ostrołęcki, ciechanowski, żyrardowski) – od 0 do 5  punktów,
 3. propozycję nagród niefinansowych, ale o wysokiej wartości merytorycznej dla minimum jednego startupu/projektu biznesowego – od 0 do 5 punktów.

 

[1] Na dzień rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartego konkursu ofert.

[2] Uchwała 1381/163/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku oraz przekazania go do konsultacji społecznych.

[3] Zakres programu może zostać przez oferenta rozszerzony.

[4] Warunkiem podpisania umowy jest też przygotowanie i złożenie regulaminu programu akceleracyjnego. Regulamin programu akceleracyjnego nie jest obowiązkowy na etapie składania oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama