Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 02.02.2021 do 05.03.2021 15:30
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Dzieci, Niepełnosprawni
Wojewoda Małopolski ogłosił w 2021 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego: 

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych; 

b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych; zwanym dalej: „zadaniem konkursowym”. 

Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku. 

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 500 000 zł. 

Termin złożenia ofert w konkursie upływa 5 marca 2021 roku.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

Oferty można składać: 

a) osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 7:30-15:30 

b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres: Wydział Organizacji i Kontroli Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22 31-156 Kraków 

c) w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl.

Reklama