Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 04.02.2021 do 25.02.2021 14:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 590 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania publicznego:

WSPARCIE SENIORA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA „ASYSTENT 85+”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:
w roku 2021 – środki w łącznej wys. 250 000,00 zł*
w roku 2022 – środki w łącznej wys. 340 000,00 zł*

 • w każdym roku co najmniej 75% kwoty projektu powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów godzin usług asystenckich, a koszty obsługi infolinii i obsługi zadania nie powinny być większe niż 15% całkowitych kosztów projektu

Termin realizacji zadania: od 6 kwietnia 2021 r. do 30 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:
Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku poprzednim przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 89 225,58 zł.

Warunki realizacji i oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:
Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej poprzez zapewnienie im wsparcia asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i towarzyszących im w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, także w sytuacjach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, polegających na: animowaniu i wspólnym spędzaniu czasu wolnego w miejscu i poza miejscem zamieszkania podopiecznych; aktywizacji seniora w domu (np. przy wspólnej rozmowie, czytaniu, przygotowywaniu posiłku itp.); towarzyszeniu w wyjściu na spacer, w dotarciu do rodziny, sąsiadów, znajomych oraz w inne miejsca wybrane przez uczestnika zadania, tj. punkty usługowe i handlowe, miejsca publiczne, instytucje finansowe, urzędy, placówki kulturalne, oświatowe i szkoleniowe, świątynie, cmentarze, podmioty lecznicze, gabinety lekarskie, ośrodki rehabilitacyjne i/lub terapeutyczne; pomocy w zakupach z aktywnym udziałem seniora i załatwianiu spraw urzędowych; nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych; korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, biblioteki, galerie, kina, teatry; wspólnym uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych itp.
 2. Realizowanie ww. usług asystenckich przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7-22 (w uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana godzin wykonywania usług); limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosi 30 godzin w miesiącu (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie do 40 godzin miesięcznie). Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik.
 3. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami od poniedziałku do piątku w dni robocze przynajmniej 4 godziny dziennie oraz rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 4. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykonanych usług w skali miesiąca na jednego seniora.
 5. Zapewnienie wysokich standardów usług, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym – niezależnie od tego, czy oferent będzie realizował zadanie bezpośrednio czy za pośrednictwem wyłonionego w tym celu podmiotu.
 6. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 7. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:
Umożliwienie świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności, zapewnienie osobom starszym wsparcia adekwatnego do potrzeb oraz zwiększenie ich zaangażowania w przestrzeni społecznej. Rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być zgodne z wartością docelową wskazaną w ofercie lub jej aktualizacji. Źródłem informacji o osiągnięciu wskaźników mogą być np. oświadczenia, karty zgłoszenia do projektu, raporty zrealizowanych usług, pozwalające określić łączną liczbę beneficjentów zadania i liczbę usług – w zależności od rodzaju rezultatu, jaki oferent chce osiągnąć. Oferent jest zobligowany do określenia łącznej liczby godzin działania infolinii/ rejestracji uczestników w ciągu roku (wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny), wskazania łącznej minimalnej liczby godzin usług asystenckich w każdym roku realizacji zadania w ramach zaplanowanej kwoty dotacji, liczby osób objętych wsparciem w postaci usług asystenckich (minimalny wskaźnik) oraz liczby asystentów, świadczących usługi w ramach programu.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 180/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: ZPMK nr 180/2021- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 lutego 2021 r. o godz. 14:00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w holu siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment A z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 2. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 14:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
 3. Oferta oraz załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisami uprawnionych statutowo osób oraz pieczątkami imiennymi.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
Reklama