Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Mecenat Małopolski – I edycja"

Reklama
Nabór od 02.02.2021 do 24.02.2021 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespół ds. aktywności kulturowej, ul. Zacisze 5, Kraków Tel.: (12) 63-03-439, (12) 63-03-437, (12) 63-03-476,
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja.

Opis konkursu:

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

1)    wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;

2)    rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;

3)    polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą;

4)    utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru;

5)    zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;

6)    promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;

7)    zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8)    upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2021 r., a kończyć nie później niż 31.12.2021 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno innych środków finansowych jak i wkładu osobowego w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.

Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Mecenat Małopolski – I edycja”.

Termin składania wniosków

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

1)    wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 24 lutego 2021 roku do godz. 16.00.

2) Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są także w terminie do 26 lutego 2021 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama