Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przedłużono termin naboru wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 7/2020/FBW

Reklama
Nabór od 03.02.2021 do 12.03.2021 13:00
Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 13,327 mln PLN
Do 75% dofinansowania
Dotacje od 1,5 mln PLN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji Departament Funduszy Europejskich (organ odpowiedzialny) prowadzi nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 3 000 000 euro – 13 326 900 zł.*

*liczone wg średniego rocznego kursu publikowanego na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego, liczonego dla 12 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,4423 PLN. Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do zwiększenia dostępnego dofinansowania w przypadku otrzymania dużej liczby wysokiej jakości wniosków.

Szczegółowy zakres naboru nr 7/2020/FBW

Cel szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Cel krajowy: wspieranie ofiar

Ze względu na pojawiające się sygnały od potencjalnych beneficjentów o trudnościach związanych z przygotowaniem wniosków w obecnej sytuacji pandemicznej, informujemy, że termin składania wniosków w naborze nr 7/2020/FBW zostaje przedłużony do dnia 12 marca 2021 r.

Zakres naboru:

1.       Wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym ofiarami wybranych przestępstw;

2.       Uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw 
i wykroczeń;

3.       Zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw;

4.       Wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw;

5.       Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki różnych zagrożeń, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne i spotkania edukacyjne.

Działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne z celami Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z tego względu preferowane będą w szczególności działania mające na celu wspieranie ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści, czy ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.

Preferowane będą projekty systemowe, różniące się od rutynowych działań beneficjenta/partnera, o charakterze międzynarodowym, posiadające szeroki, ponadregionalny zakres oraz ujmujące problem całościowo, a także projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami sektora publicznego a organizacjami pozarządowymi, uwzględniające w szczególności:

-        uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw i wykroczeń, ograniczanie do niezbędnego minimum czynności procesowych z udziałem ofiar przestępstw, szczególnie dzieci i młodzieży oraz właściwe funkcjonowanie komunikacji wewnętrznej właściwych służb;

-        działania koncentrujące się na wypracowywaniu i doskonaleniu skutecznych sposobów komunikacji pomiędzy służbami a obywatelami (infolinie, strony internetowe, kontakt bezpośredni za pośrednictwem odpowiednich służb, itd.);

-        wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym ofiarami wybranych przestępstw, a także ich rodzin;

-        szkolenia dla osób pracujących z ofiarami przestępstw, w tym międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie istniejących systemów wsparcia ofiar i świadków przestępstw;

-        wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw;

-        doposażenie istniejących struktur w wyposażenie służące ofiarom przestępstw takie jak urządzenia multimedialne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne;

-        szkolenia, kampanie informacyjne, w tym ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne;

-        przeprowadzenie diagnozy  w zakresie identyfikacji grup potencjalnych ofiar przestępstw,

-        zapewnienie wzrostu świadomości w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw 
oraz kształtowanie właściwych postaw;

-        organizację wydarzeń promujących problematykę wspierania ofiar przestępstw skierowanych do ogółu społeczeństwa;

-        przeprowadzenie spotkań edukacyjnych na temat przeciwdziałania wybranym przestępstwom na terenie całego kraju;

-        opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat wybranych przestępstw, w tym przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów;

-        upowszechnienie wiedzy nt. wybranych przestępstw wśród młodzieży szkolnej i studentów poprzez organizację spotkań informacyjnych;

-        działania mające na celu zapewnienie ofiarom przestępstw opieki zdrowotnej i psychologicznej, pomocy socjalnej, a także doradztwa prawnego, zapewnienie usług pomocniczych w postaci wsparcia tłumacza dla migrantów będących ofiarami przestępstw w tym ofiarami handlu ludzi będą mogły być dofinansowane tylko na zasadzie pilotażu – jako element dodatkowy projektu.

Działania projektu oraz sposób ich realizacji muszą być zgodne z polityką Unii Europejskiej i Polski.

UWAGA!

1)      W ramach naboru nr 7/2020/FBW wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Jednocześnie organizacja może figurować jako partner tylko w 2 projektach innych organizacji/instytucji.

2)      Minimalna wartość projektu nie powinna być niższa niż 1 500 000 PLN, przy czym obniżenie wartości projektu w trakcie trwania oceny merytorycznej nie będzie przesłanką do dyskwalifikacji i odrzucenia projektu.

3)      Dofinansowanie z Funduszu wyniesie 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu to wkład własny wnioskodawcy.

4)      Początkowa data kwalifikowalności wydatków to najwcześniej 1 stycznia 2021 r., a końcowa nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2022 r.

5)      Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: podmioty publiczne lub prywatne 
(z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

6)      W przypadku składania wniosku w partnerstwie należy wypełnić, dodatkowo, oddzielną zakładkę w budżecie z szacunkowymi kosztami każdego członka partnerstwa.

7)      Zaplanowane działania w projekcie muszą być jawne.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r., do godz. 13.00.

2 komplety dokumentów w języku polskim (dwa oryginały albo jeden oryginał i kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej wraz z 2 egzemplarzami załączników oraz wersjami edytowalnymi Wniosku i załączników obowiązkowych na płycie CD/DVD lub pendrive powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do COPE MSWiA) lub osobiście do COPE MSWiA na adres:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa

Bądź jeden egzemplarz wniosku, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres skrytki ePUAP: /COPEMSW/SkrytkaESP lub mailem cope@copemswia.gov.pl

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona następującymi sformułowaniami:

       Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr 7/2020/FBW

       pełna nazwa Wnioskodawcy

       adres Wnioskodawcy

       tytuł projektu

O dochowaniu terminu decyduje data złożenia projektu.

Reklama