Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w...

Reklama
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu
Nabór od 08.02.2021 do 02.03.2021 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 360 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 90 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.
 1. Konkurs skierowany jest do klastrów zalążkowych, wzrostowych regionalnych i Krajowych Klastrów Kluczowych[1], o ile podejmują działania skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego zgodnie z pkt. IV.1. ogłoszenia.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do wdrożenia nowych rozwiązań w tradycyjnych gałęziach przemysłu lub rolnictwie.
 3. Udział w konkursie powinien przyczynić się do budowania i wspierania sieci współpracy z udziałem firm innowacyjnych poprzez klastry.
 4. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących działań:

Lp. 

Działanie  

Wskaźnik oraz jego minimalna wartość

wzmocnienie potencjału wewnętrznego klastra   np. poprzez szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju współpracy, w tym między innymi testowanie i wdrożenie usług dla członków klastra – wsparcie przeznczone jest jedynie dla klastrów zalążkowych i klastrów wzrostu 

 1. liczba wspólnych szkoleń/warsztatów organizowanych w klastrze (min. wartość wskaźnika 1);
 2. liczba przedsiębiorstw objętych szkoleniem/warsztatem w ramach otrzymanych środków z konkursu (min. wartość wskaźnika 3);
 3. liczba uczestników szkoleń zorganizowanych w klastrze w ramach otrzymanych środków z konkursu (min. wartość wskaźnika 10 osób).

wsparcia eksperckie (doradztwo) na rzecz rozwoju klastra, w tym m.in. określenie strategicznych celów klastra (opracowanie planu działania, harmonogramu zadań oraz budżetu klastra) – wsparcie przeznczone jest jedynie dla klastrów zalążkowych 

 1. liczba usług doradczych związanych z aktywizacją klastra (min. wartość wskaźnika 1);
 2. liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem wsparcia eksperckiego (min. wartość wskaźnika 1). 

3.

opracowanie i promocja nowego lub udoskonalonego produktu/usługi klastrowej - – wsparcie przeznczone jest jedynie dla klastrów zalążkowych i klastrów wzrostu

 1. liczba nowych/udoskonalonych produktów / usług klastra (min. wartość wskaźnika 1);
 2. liczba działań informacyjno-promocyjnych (min. wartość wskaźnika 1).

4. 

promocja klastrów oraz firm zrzeszonych w klastrze na rynkach międzynarodowych, w tym m.in. udział w targach, giełdach, wystawach branżowych i wizytach studyjnych itp. 

 1. liczba wspólnych udziałów w targach krajowych i zagranicznych, wystawach międzynarodowych, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych itp. w ramach otrzymanych środków z konkursu (min wartość wskaźnika 1);
 2. liczba otrzymanych zapytań ofertowych (kooperacyjnych) z zagranicy po uczestnictwie w wydarzeniu/ach (również drogą elektroniczną) (min. wartość wskaźnika 2);  
 3. liczba działań informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia rozpoznawalności klastra (min. wartość wskaźnika 1).

5. 

realizacja projektów badawczo-rozwojowych, nawiązanie kontaktów na rzecz tworzenia konsorcjów projektowych; stworzenie i realizowanie programu wymiany personelu pomiędzy firmami klastra a jednostkami badawczo-rozwojowymi 

 1. liczba utworzonych konsorcjów projektowych (min. wartość wskaźnika 1);
 2. liczba opracowanych programów wymiany personelu w ramach klastra (min. wartość wskaźnika 1);
 3. liczba osób, które wezmą udział w programie wymiany personelu (min wartość wskaźnika 2 osoby);
 4. liczba wspólnych projektów badawczo - rozwojowych prowadzonych w ramach klastra (min. wartość wskaźnika1). 

działania związane z edukacją dualną np. współpraca przy tworzeniu programów kształcenia 

 1. liczba szkół/placówek edukacyjnych współpracujących z klastrem i/lub członkami klastra (min. wartość wskaźnika 1);
 2. liczba firm (członków klastra) oferujących staże dla uczniów (min. wartość wskaźnika 1)
 3. ramach edukacji dualnej (min. wartość wskaźnika 2 firmy); 
 4. liczba opracowanych programów kształcenia wypracowanie, którego byli zaangażowani członkowie klastra (min. wartość wskaźnika 1). 

rozwój usług klastra w obszarze transformacji cyfrowej, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz gospodarki niskoemisyjnej 

 1. liczba nowych / udoskonalonych usług klastra w zakresie transformacji cyfrowej (min. wartość wskaźnika 1);
 2. liczba nowych / udoskonalonych usług klastra w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) (min. wartość wskaźnika 1);
 3. liczba nowych / udoskonalonych usług klastra w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (min. wartość wskaźnika 1).
 1. Oferta powinna w szczególności zawierać:
  1. informację na rzecz jakiego klastra realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra);
  2. informację o liczbie oraz listę podmiotów zrzeszonych w ramach klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne;
  3. informacje o działalności klastra, potwierdzające jego funkcjonowanie;
  4. informację z czego wynikają działania zaplanowane w ofercie (podać dokument źródłowy np. strategia rozwoju, plan działań itp.) - nie dotyczy klastrów zalążkowych;
  5. informacje od podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu wspierania i rozwoju inicjatyw klastrowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych, wskazujące czy przewidywane w ofercie działania są kontynuacją i/lub uzupełnieniem już wspartych działań z dotacji lub wskazanie logicznego powiązania pomiędzy nimi (opcjonalnie), stanowią łańcuch powiązań;
  6. informację w jaki sposób dotychczasowa działalność klastra wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego;
  7. informację w jaki sposób działania przewidziane w ofercie przyczynią się do rozwoju innowacyjnego sektora rolno-spożywczego na Mazowszu;
  8. informację, które działanie określone w pkt. 4 konkursu, oferent będzie realizował wraz ze wskazaniem wskaźników pomiaru efektu realizacji zdania oraz określeniem wartości docelowej wskaźnika;
  9. wskaźniki, o których mowa w pkt.8 należy wpisać do oferty, tabela nr 6 (dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego) wraz z pozostałymi rezultatami realizacji zadania publicznego.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. obszar działalności klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne, zgodny
  z inteligentną specjalizacją określoną dla województwa mazowieckiego. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego została określona w załączniku nr 1 projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku[2] – 0 lub 5 punktów;
 2. w ofercie przewidziano realizację działań dotyczących promowania lub wdrożenia rozwiązań
  stymulujących rozwój innowacyjny sektora rolno – spożywczego – 0 lub 10 punktów.

 

[1] Klaster zalążkowy to klaster działający min. 12 miesięcy zrzeszający min 15 członków. Klaster wzrostowy regionalny, to klaster działający min. 2 lata zrzeszający min 25 członków, Krajowy Klaster Kluczowy to klaster działający min. 3 lata zrzeszający min 51 członków, który otrzymał status KKK nadany przez Ministerstwo.

[2]Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku został przyjęty uchwalą nr 1381/163/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 15 września 2020 r. https://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,42349,138116320.html

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama