Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok
Nabór od 01.02.2021 do 26.02.2021 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 545 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok .


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/21

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 01.02.2021 roku


 

REGULAMIN


 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok” ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020. 1057 ze zm.)

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Określa się następujące cele realizacji zadań publicznych:

1.Głównym celem zadań ogłoszonych w otwartym konkursie ofert jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków, innych substancji psychoaktywnych, podejmowania różnych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

 

2.Cel główny realizowany będzie w obszarach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, terapii i rehabilitacji. Obejmował będzie poniższe zadania, które mają zapobiegać zachowaniom problemowym, bądź je ograniczać. Bezpośrednim wskaźnikiem będą zmiany dotyczące tych zachowań: ich częstotliwości, intensywności, rodzaju. Zmiana wykazana zostanie w procesie ewaluacji przygotowanej przez każdy podmiot realizujący projekty w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok.

 

3.Oczekuje się ponadto komplementarności proponowanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe w Mieście Łomży w zakresie realizacji tego zadania i zapewnienia kompleksowych usług dla wybranych odbiorców – mieszkańców Miasta Łomży.


 

Wszystkie zadania i poszczególne działania uwzględnione w ofertach powinny być komplementarne z zadaniami określonymi w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku.


 


 


 


 

Oczekiwane rezultaty: w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki uniwersalnej:

·liczba dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w programach profilaktycznych;

·liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w nieodpłatnych zajęciach (alternatywnych formach spędzania czasu wolnego od nauki),

- rodzaj i liczba godzin prowadzonych nieodpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży,

·liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;

·ilość publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych w lokalnych mediach;

·liczba przeprowadzonych kampanii na terenie miasta;

·liczba osób uczestniczących w kampaniach promujących zdrowie, trzeźwość, bezpieczeństwo na drogach;


 

Oczekiwane rezultaty: w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki selektywnej:

- liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej, prawnej;

-liczba placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych;

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w placówkach wsparcia dziennego,w świetlicach, świetlicach opiekuńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych;

- liczba osób przeszkolonych w zakresie interwencji i pomocy ofiarom przemocy;


 

Oczekiwane rezultaty: w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki wskazującej:

w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki wskazującej:

- liczba osób podejmujących dobrowolne leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej;

- liczba pacjentów, którzy po ukończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok;

- liczba grup samopomocowych działających na terenie miasta ( AA,Al – Anon );

- rodzaj i liczba działań podejmowanych w zakresie uzyskania pomocy w przypadku występowania problemów powodowanych alkoholem.


 

I. RODZAJ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU


 

Rodzaj profilaktyki (uniwersalna,selektywna,wskazująca) oraz numer i tytuł zadania powinny zostać wpisane w ofercie.

I. Profilaktyka uniwersalna – realizowana w ramach gminnego programu dotyczyć będzie działań obejmujących zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadania konieczne do realizacji:


 

1.Wdrażanie w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych rekomendowanych programów profilaktycznych dostępnych w bazie programów rekomendowanych: www.programy rekomendowane.pl

2.Realizacja programów profilaktycznych opóźniających inicjację alkoholową,adresowanych do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.

3.Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do rodziców.

4.Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji.

5.Wspieranie ogólnopolskich i lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, promujących zdrowie, trzeźwość, w tym działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

6.Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

7.Współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (media) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

8.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, itp z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

9.Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć:

(np:sportowych, kulturalnych,tanecznych,plastycznych, nauki języka obcego etc.) jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych w ramach długofalowych programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności.

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych uwzględniając szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia i spełniać określone kryteria pozwalające na stwierdzenie, że mogą konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek.

Zajęcia sportowe powinny odwoływać się do strategii profilaktycznych(np:osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych).Powinny także wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp)i rozwijanie zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach(postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy).Wskazane jest, aby osoby prowadzący takie zajęcia miały odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

10.Wspieranie prospołecznych działań młodzieży przez mentorów/tutorów programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia.


 

11.Dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

12.Podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.


 

II. Profilaktyka selektywna – realizowana w ramach gminnego programu ma na celu - udzielanie szeroko rozumianej pomocy /w tym pomocy psychospołecznej i prawnej/ rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.


 

Zadania konieczne do realizacji:

1. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej (dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie).

2.Wspieranie działań placówek wparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych,opiekuńczo - wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, innymi uzależnieniami.

3.Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4.Rozszerzenie ofert pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

5.Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (edukacja społeczności lokalnej; podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy, finansowanie szkoleń,konferencji, warsztatów dla osób doświadczających przemocy mających na celu zwiększenie umiejętności i możliwości radzenia sobie z sytuacją przemocową.)

6.Finansowanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

7.Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub problemem przemocy. Obozy te powinny być integralnym elementem i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.

8.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

9.Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, w tym: sesje rodzinne, spotkania konsultacyjne dla rodzin, terapie dla rodzin.

10.Dofinansowanie programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych.

11.Dofinansowanie programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików


 

III. Profilaktyka wskazująca – realizowana w ramach gminnego programu ukierunkowana jest na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym jak i tym, które ukończyły terapię odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji.


 

Zadania konieczne do realizacji:

1.Dofinansowanie programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

2.Dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu.

3.Dofinansowanie indywidualnej psychoterapii osób uzależnionych.

4.Dofinansowanie programów ograniczania picia alkoholu.

5.Dofinansowanie programów terapii dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem.

6.Dofinansowanie programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową.

7.Podejmowanie działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym dofinansowanie programów redukcji szkód zdrowotnych, społecznych, psychologicznych wynikających ze spożywania alkoholu.

8.Zwiększenie dostępności informacji o formach pomocy (osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy, problemy alkoholowe, problemy narkomanii, uzależnienia behawioralne).

9.Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji zdrowego stylu życia dla osób po zakończonej terapii i trzeźwiejących alkoholików.

10.Wsparcie podmiotów leczniczych i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin, między innymi dofinansowanie superwizji i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników placówek lecznictwa odwykowego, pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie, w tym z problemami alkoholowymi.


 


 

Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok – określa załącznik nr 5 Uchwały Nr 333/XXXIII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok ( załącznik nr 5 poniżej )


 


 


 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 333/XXXIII/20

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2020 roku


 

KRYTERIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2021 ROK


 

Rekomenduje się standardy jakości programów profilaktycznych, które zostały ujęte w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Informacje o programach i systemie rekomendacji można znaleźć na stronach internetowych: www.parpa.pl, www.narkomania.gov.pl, www.ore.edu.pl, www.programyrekomendowane.pl.


 

Przy procedurach konkursowych będą brane pod uwagę wyłącznie oferty zawierające profesjonalny program profilaktyczny realizowany przez wykwalifikowane osoby (z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym)

1. Projekt programu powinien być zgodny z zadaniami przyjętymi do realizacji w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok/z uzasadnieniem wyboru/.

2. Projekt powinien jasno i czytelnie określać cele programu.

3.Audytorium,do którego jest kierowany program powinno być określone bardzo szczegółowo( ilość osób, w tym: szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi, rodzaj odbiorców, wiek, płeć).

4. Program powinien zawierać

a/ szczegółowy konspekt uwzględniający:

- cele, metody pracy i pomoce dydaktyczne.

- określenie zasady poszanowania podmiotowości i godności człowieka,

- odniesienie do systemu wartości człowieka i poszanowania trwałości rodziny,

- naukę asertywności,

- diagnozę występujących zagrożeń,

- ewaluację

b / harmonogram planowanych zajęć/ godziny, dzień, miesiąc, rok/,

c/ miejsce realizacji,

d/ kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, staż pracy,

e/ opinie i sugestie młodzieży, nauczycieli lub pedagogów w przypadku, gdy program był wcześniej realizowany

5. W przypadku uwzględnienia programu i otrzymania dofinansowania należy:

a/ przed podpisaniem umowy dokonać uaktualnienia złożonej oferty oraz kosztów realizacji zadań programu / w przypadku, gdy taka potrzeba zaistnieje/,

b/ realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych powinno nastąpić po dniu zawarcia umowy.

c/Realizator na 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem i realizacją zadania ma powiadomić w formie pisemnej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia o szczegółowym harmonogramie(miejsce, daty, godziny zajęć) oraz ma informować o zmianach harmonogramu.

d/ za prawidłowo rozliczone środki finansowe rozumieć należy zestawienie wszystkich faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania, wystawionych i opłaconych po dniu zawarcia umowy .

6. Po zakończeniu realizacji programu należy przedłożyć szczegółowe sprawozdanie wraz z analizą wyznaczonego celu oraz opinię osób uczestniczących w programie wg. wzoru wynikającego z podpisanej umowy ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji i wniosków wynikających z realizacji programu.

7. Inne instytucje, stowarzyszenia, kluby sportowe składające oferty o dofinansowanie zadań w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień zobligowane są:

- przedstawić szczegółowy harmonogram planowanego zadania /godzina, dzień, miesiąc, rok, miejsce realizacji/,

- wskazać audytorium uczestniczące w realizacji zadania, /rodzaj odbiorców, wiek, płeć/,

- zaplanować elementy profilaktyczne stanowiące integralną część realizowanego zadania,

- rozliczyć zadanie zgodnie z pkt 5,6 w/w kryteriów ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji i wniosków wynikających z realizacji programu.


 

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych.


 


 

1.Wysokość wynagrodzeń dla osób realizujących programy profilaktyczne


 

Na podstawie rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku ustala się następujące limity stawek /wynagrodzenie brutto za godzinę dydaktyczną pracy określonego rodzaju/:


 


 

Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz nieprofesjonalistów:

- Prelekcje i pogadanki prowadzone w oparciu o przygotowany konspekt określający podstawowe tezy /w ramach długofalowego programu profilaktycznego/ – 60 zł

- Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży – 60 zł

- Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 35 zł

- Zajęcia socjoterapeutyczne – 65 zł

- Systematyczne dyżury interwencyjno – wspierające dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 55 zł

Prowadzenie tego rodzaju zajęć wymaga podania liczby godzin, ilości i liczebności grup słuchaczy, stawek, a także kwalifikacji osób prowadzących. Dyrektorzy Placówek zawierają umowy – zlecenie, z pracownikami realizującymi programy profilaktyczne.


 

Programy terapeutyczne oraz pomoc rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin:

- Godzina psychoterapii indywidualnej w ramach programu terapeutycznego – 90 zł

- Godzina psychoterapii grupowej w ramach programu terapeutycznego – 100 zł

- Mikroedukacja dla pacjentów w programach terapeutycznych – 70 zł

- Superwizja indywidualna lub grupowa specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień – 150 zł

- Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dorosłych dzieci alkoholików i osób współuzależnionych – 65 zł


 

Działania interwencyjno – wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe:


 

- Systematyczne dyżury interwencyjno – wspierające, monitorujące przebieg skuteczności podjętych działań interwencyjnych – 50 zł

- Dyżury w punktach interwencyjno – konsultacyjnych – 45 zł

- Zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar i sprawców przemocy prowadzone według przygotowanego scenariusza – 55 zł

- Konsultacje specjalistów, prawnik, lekarz, psycholog kliniczny– 70 zł

- Zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – 60 zł


 


 


 


 

 

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

545.000 zł / słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych /


 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określona jest w budżecie miasta


 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi


 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 525.000 , /słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych /


 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii


 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł, /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

Środki finansowe zabezpieczone są wyłącznie na programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.


 


 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:


 

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2020 r poz.1057 ze.zm.)

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.)

c) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r, poz. 2057).

d) Uchwały Nr 319/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

e) Uchwały Nr 329/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łomża na 2021 rok

f) Uchwały Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok


 

g) w szczególności Załącznika nr 5 do Uchwały Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok – określający Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach „ŁPPiRPAoIU na 2021 rok” oraz Załącznika nr 7 do Uchwały Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok – Ewaluacja programów profilaktycznych.(Ewaluację wypełnia każda organizacja pozarządowa po zakończonej realizacji programu i załącza wraz ze sprawozdaniem końcowym).

2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.

4. Dopuszcza się wkład finansowy i osobowy Oferenta. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 85% kosztów finansowych realizacji całości zadania.

5.Wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu nie może przekroczyć 1,5 % wnioskowanej kwoty dotacji. Wkład osobowy w realizacji zadania musi być potwierdzony zawartą umową o wolontariacie z wolontariuszem.

Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości:

a)maksymalnie 30 zł brutto za godzinę w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych,

b)prowadzący szkolenia,wykłady, prelekcje 60 zł brutto za jednostkę szkoleniową(nie mniej niż 45 minut)

c)maksymalnie 100 zł brutto za godzinę w przypadku prac ekspertów i specjalistów. W przypadku przyjęcia wyższych stawek niż 100 zł/godz Oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.

6. Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

7.Oferent zobowiązany jest do podania w części III, pkt. 6 oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji osiągnięciu wskaźnika).

8.Rezultaty uznaje się za osiągnięte, jeżeli nie nastąpiło ich zmniejszenie o więcej niż 10 % w stosunku do zakładanych. W innym przypadku wymaga to aneksu do umowy. Odstępstwa od zaplanowanych rezultatów należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

9. Oferent ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

10. Oferent ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

11. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

12. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

13.Oferent, któremu przyznano dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników otwartego konkursu ofert za pośrednictwem systemu witkac.pl aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego

14. Ostateczną decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

15.W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów w ramach działania – w wysokości nie większej niż 20%.

16.Oferent,któremu przyznano dotację w ramach otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich zakupionych rzeczach, materiałach,plakatach, ulotkach itp. informacji o dofinansowaniu zadania z budżetu Miasta Łomża w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok.


 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 roku.

2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.

3. Niezależnie od wyboru rodzaju zadania, wszystkie oferty powinny byś zgodne z celem działań prowadzonych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok

4. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r poz.1057 ze.zm.) oraz, które spełniają następujące warunki:

- w ramach działalności statutowej realizują działania objęte konkursem,

- zamierzają realizować działania na rzecz mieszkańców Miasta Łomży,

- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,

5. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz.1057 ze zm.) i Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r poz,2057)

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomży reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

7. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent :

a) zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników otwartego konkursu ofert za pośrednictwem systemu witkac.pl aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego

b) może zrezygnować z przyznanej dotacji składając pisemne oświadczenie do Prezydenta Miasta Łomży zawierające nazwę zadania, pieczęć oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.

8. Prezydent Miasta Łomży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia:

a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT


 

1.Oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r, poz. 2057) wraz z niezbędnymi załącznikami( program profilaktyczny,aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, aktualny statut) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 roku za pośrednictwem platformy www.witkac.pl


 

2.Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, w kopercie

z opisem:

Urząd Miejski w Łomży

ul. Stary Rynek 14

18 – 400 Łomża

,, KONKURS – Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok”


 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2021 roku do godz: 15:30 należy przesłać (wygenerować automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

2. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie oraz niezłożone za pomocą platformy witkac.pl.


 


 


 


 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY


 

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 319/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i minimum trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie, zgodnie z § 11 pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr Nr 319/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 

 1. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do dnia 15.02.2021 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Polna 16, pokój nr 7. 18-400 Łomża

 

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

 

 1. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.


 

 1. Oferty konkursowe zostaną sprawdzone pod względem formalnym.


 

 1. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


 

 1. Oferty, w których wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu przekracza 1,5 % w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji podlegają odrzuceniu.

   

 2. Odrzuceniu podlegają oferty, w których jedynym i samodzielnym działaniem są wyłącznie zajęcia sportowe.


 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,


 


 

10. Do oferty należy dołączyć:


 

a) program profilaktyczny /zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 5 Uchwały Nr 333/XXXIII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok Rekomenduje się standardy jakości programów profilaktycznych, które zostały ujęte w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Informacje o systemie rekomendacji znajdują się na stronach: www.parpa.pl, www.narkomania.gov.pl, www.ore.edu.pl, www.programyrekomendowane.pl


 

b) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zobowiązane są załączyć: aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,


 

c) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zobowiązane są załączyć aktualny statut.


 

11.Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

1.Merytoryczna wartość oferty /0 – 25/

(w tym uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, celowość projektu, jego atrakcyjność i poziom merytoryczny, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu,zasięg i przewidywany skutek oddziaływania społecznego, opis grup adresatów.)

Komplementarność opisywanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe. Spójność opisywanych działań z celem określonym w ogłoszeniu konkursowym. Rezultaty projektu:określenie rezultatów, ich poziom,sposób monitorowania,trwałość.

2.Możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację /0-5/

3.Jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /0-5/

4.Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania, /0-10/

5.Analiza i ocena załączonego programu profilaktycznego: /0-10/

Program powinien zawierać szczegółowy konspekt uwzględniający:

- cele, metody pracy i pomoce dydaktyczne,

- określenie zasady poszanowania podmiotowości i godności człowieka,

- odniesienie do systemu wartości człowieka i poszanowania trwałości rodziny,

- naukę asertywności,

- diagnozę występujących zagrożeń,

- ewaluację,

- harmonogram planowanych zajęć/ godziny, dzień, miesiąc, rok/,

- miejsce realizacji,

- kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, staż pracy,

- opinie i sugestie młodzieży, nauczycieli lub pedagogów w przypadku, gdy program był wcześniej realizowany

6.Analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę będzie brana: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w ramach ŁPPiRPAoIU. /0-5/

Minimalna wartość punktowa oceny merytorycznej niezbędna do zaakceptowania oferty to 30 punktów.

Maksymalna wartość punktowa oceny merytorycznej oferty to 60 punktów.

Nie dopuszcza się wliczania do projektu kosztów rzeczowych jako wkładu własnego.


 

VII. WYNIKI KONKURSU


 

 1. Opinia Komisji Konkursowej przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.


 

 1. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

   

 2. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Łomży www.um.lomza.pl

 

 1. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i bezzwłocznie zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2020 , poz. 1057 ze zm.) Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869 ze zm.)

 

 

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH W 2020 ROKU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI PRZYZNANYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2020 ROK : 587.915 zł


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2020 ROK


 


 

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie miasta i określonych w otwartym konkursie ofert:

680.000 , w tym:

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 660.000 zł


 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000 zł


 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA:

 

Lp


 

Nazwa oferenta


 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

w zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 2820 – 587.915 zł

 

1

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży

ul. Dworna 13

18 – 400 Łomża

 

,,Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10’’

70.000 zł

2

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży

ul. Dworna 13

18 – 400 Łomża

,,Współuzależnienie w rodzinie - nadkontrola i nadodpowiedzialność - etap 2 - II.9’’

20.000 zł

3

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży

ul. Dworna 13

18 – 400 Łomża

,,Budowanie zachowań trzeźwościowych poprzez zajęcia kulturalno-sportowe – I.9’’

 

 

 

7.740 zł

4

Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży

ul. Księżnej Anny 18

18 – 400 Łomża

Program Profilaktyczny Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk" w Łomży „Nie, palę! Nie piję! – Koszykówką żyję!" - Profilaktyka uniwersalna zadanie 9 - organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych

5.000 zł

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży

ul. Mickiewicza 12

18 – 400 Łomża

Profilaktyka selektywna nr zadania 2 - Realizacja programnu z profilaktyki alkoholowej "bądz sobą" w 2 placówkach wsparcia dziennego .

11.510 zł

6

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14

18 – 400 Łomża

 

,,Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowe życie''

30.000 zł

7

Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży

Plac Kościuszki 3

18 – 400 Łomża

 

 

NAŁOGI CZY ZDROWIE? NA TO PYTANIE SKTS ŁOMŻA CI ODPOWIE

7.000 zł

8

Klub Sportowy "Perspektywa"

ul. Kazańska 1

18 – 400 Łomża

,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok’’

29.665 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża

ul. Księżnej Anny 18

18 – 400 Łomża

Koszykówka z "dziewiątką" bez uzależnień.

50.000 zł

10

Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok 416

18 – 400 Łomża

,,Nie piję nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę''

10.000 zł

11

"CARITAS BLIŹNIM"

ul. Rybaki 1

18 – 400 Łomża

I. Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Strażnicy Galaktyki”

40.000 zł

12

"CARITAS BLIŹNIM"

ul. Rybaki 1

18 – 400 Łomża

Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.

35.000 zł

13

Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

18 – 400 Łomża

II. Profilaktyka selektywna. Zadanie 2. Wspieranie działań placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, innymi uzależnieniami.

8.000 zł

14

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŁOMŻYCZKA 10 ul. Niemcewicza 17

18-400 Łomża

,,ŻYJĘ ZDROWO - NA SPORTOWO''

5.000 zł

15

Uczniowski Klub Sportowy "4"

ul. Kierzkowa 7

18 – 400 Łomża

Łomżyński Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Aktywnie i zdrowo"

15.000 zł

16

Fundacja "L"

ul. Wyszyńskiego 30

18 – 400 Łomża

,,Rodzice za kierownicą''

9.000 zł

17

Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step"

Aleja Legionów 60 B

18 – 400 Łomża

"Rytm Zdrowia" - V edycja 2020

10.000 zł

18

MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY

ul. Zjazd 18

18 – 400 Łomża

Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi. „Pozytywnie uzależnieni od sportu”

170.000 zł

19

Akademia Sportu Medyk

ul. Sybiraków 20 B lok.26

18 – 400 Łomża

Nie piję, nie biorę, nie palę ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

40.000 zł

20

Uczniowski Klub Sportowy „ RETURN” Łomża

ul. Senatorska 13

18 – 400 Łomża

Przyjazny kort. Profilaktyka uniwersalna.

Zadanie nr 9

15.000 zł

 

 

 

Razem:

587.915 zł

Łączna kwota dotacji przyznanych na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok: 587.915 zł


 

 


 

Wszyscy Oferenci zobowiązani są do przeprowadzenia ewaluacji programów profilaktycznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok. (załącznik poniżej)

 

Załącznik nr 7

Do Uchwały Nr 333/XXXIII/20

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2020 roku


 

1. EWALUACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

I. Rola w programie

1. Czy Pan(i) i/lub reprezentowana przez Panią/Pana instytucja/organizacja miał(a) wcześniejsze doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych? Jeśli tak, to proszę je opisać.

2. Jakie zadania Pani/Panu powierzono? Które z nich były najtrudniejsze?

3. Jakie były przyczyny tych trudności? W jaki sposób usiłowano im przeciwdziałać i z jakim skutkiem?

4. Czy brakowało Pani/Panu zasobów, dzięki którym realizacja tych zadań byłaby łatwiejsza? Proszę je wymienić.


 

II. Proces planowania programu

5. W jakim stopniu realizowany program odpowiada na potrzeby uczestników?

6. Kiedy i w jaki sposób potrzeby te były badane? Czy dostosowano do nich zakładane w programie działania?

7. (jeśli przyznano dotację w mniejszej niż wnioskowana wysokości) Czy redukcja dotacji miała wpływ na skuteczność i efektywność realizowanego programu?


 

III. Proces realizacji programu profilaktycznego

8.Czy proces wdrażania programu był monitorowany? Jakie wskaźniki mierzono? Jakie wnioski wyciągnięto na tej podstawie?

9.(w przypadku realizatora zewnętrznego) Jak się układała współpraca z realizatorem programu profilaktycznego?

10.Czy napotkano na jakieś problemy/utrudnienia w tym zakresie? Na czym one polegały? W jaki sposób je rozwiązywano?

11.Jak układała się współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży?

12.Czy napotkano na jakieś problemy/utrudnienia w tym zakresie? Na czym one polegały? W jaki sposób je rozwiązywano?

13.Czy w trakcie wdrażania programu niezbędne były jakieś modyfikacje? Czym były one spowodowane?

14.Na czym konkretnie polegały te zmiany? Jakie były ich efekty?

15.Jakie elementy ułatwiały osiąganie zakładanych w programie celów i rezultatów?

16. Jakie elementy utrudniały osiąganie zakładanych w programie celów i rezultatów?

IV. Ocena osiągniętych efektów

17.W jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane w programie cele oraz rezultaty (w podziale na twarde i miękkie)? Które z nich osiągnięto częściowo i dlaczego?

18.Czy osiągnięto jakieś dodatkowe rezultaty, nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie?

19.W jakim stopniu osiągnięte rezultaty są przydatne dla uczestników programu? Co może wskazywać na tę przydatność?

20.Czy rezultaty osiągane dzięki realizacji programów profilaktycznych mają/mogą mieć trwały charakter?

21.Jakie czynniki mogą zwiększać trwałość tych rezultatów?

22.Jakie czynniki mogą zmniejszać tę trwałość?

23.Jakie zmiany mogłyby się przyczynić do sprawniejszej realizacji programu?

24.Czyje wsparcie byłoby najbardziej przydatne podczas jego wdrażania?

25.Proszę wymienić mocne i słabe strony zrealizowanego programu profilaktycznego


 

2.KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo,

niniejsza ankieta jest realizowana w ramach badania ewaluacyjnego prowadzonego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży

Celem ankiety jest poznanie ocen i opinii koordynatorów na temat procesu wdrażania oraz rezultatów tych programów. Serdecznie prosimy o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety, której wyniki zostaną przedstawione w zbiorczej formie, uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych respondentów

 

Dziękujemy za pomoc w realizacji badania


 


 

1.Czy przed opracowaniem programu zostały zbadane potrzeby uczestników ?

- nie

- tak – proszę wskazać w jaki sposób………………………………….

- nie wiem

2.Czy Pani/Pana zdaniem program odpowiadał na potrzeby jego uczestników?

zdecydowanie tak

- raczej tak

- raczej nie

- zdecydowanie nie

- trudno powiedzieć

3.W jakim stopniu udało się osiągnąć rezultaty zakładane we wniosku/ofercie o dofinansowanie na realizację zadania publicznego ?

- osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane rezultaty

- osiągnęliśmy większość spośród zaplanowanych rezultatów

- osiągnęliśmy mniej więcej połowę zaplanowanych rezultatów

- osiągnęliśmy tylko niektóre spośród zaplanowanych rezultatów

- nie osiągnęliśmy żadnego spośród zaplanowanych rezultatów

Dlaczego nie udało się osiągnąć wszystkich zaplanowanych rezultatów ?……………………………………………………………………………………...

4.Czy w wyniku realizacji programu osiągnięto dodatkowe rezultaty, niezakładane w ofercie/wniosku o dofinansowanie?

- tak….proszę wymienić jakie ? ………………………………………………...

- nie

5.Czy na realizację programu została zaplanowana wystarczająca ilość czasu?

- tak

- nie

- trudno powiedzieć

5.Czy na realizację programu została zaplanowana wystarczająca ilość środków finansowych ?

- tak

- nie

- trudno powiedzieć

6.Proszę wymienić elementy, które ułatwiały osiągnięcie zakładanych rezultatów……………………………………………………………………………..

7.Proszę wskazać elementy, które utrudniały bądź uniemożliwiały ten proces………………………………………………………………………………….

8.W jaki sposób radziliście sobie Państwo z tymi trudnościami?……………………………………………………………………………………………

9.Jak ocenia Pan(i) współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży?

- bardzo dobrze

- raczej dobrze

- ani dobrze ani źle

- raczej źle

- bardzo źle

10.Co mogłoby przyczynić się do sprawniejszej realizacji tego programu?

……………………………………………………………………………………………..

11.Proszę ocenić stopień przydatności osiągniętych rezultatów dla uczestników programu w skali od 1 do 5 (gdzie wartość 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy stopień przydatności)

…………………………………………….

12.Czy Pani/Pana zdaniem rezultaty osiągnięte dzięki realizacji tego programu będą miały trwały charakter?

- zdecydowanie tak

- raczej tak

- raczej nie

- nie

- zdecydowanie nie

- trudno powiedzieć

Proszę uzasadnić swoją opinię……………………………………………………………………….

13.Jakie elementy mogą wzmacniać trwałość osiągniętych rezultatów?

…………………………………………………………………………………………………

14.Jakie elementy mogą osłabić ich trwałość?

…………………………………………………………………………………………………

15.Czy podjęto jakieś działania mające na celu rozpowszechnianie osiągniętych w programie rezultatów?

- tak

- nie

- nie wiem

Jeśli tak, to proszę wymienić te działania……………………………………………………..

16.Czy ma Pani/Pan dodatkowe uwagi?……………………………………………………….


 


 


 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu


 

 

 


 

 

 


 


 

 

 


 


 

 

 


 


 

 

 


 


 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama