Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 36/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 36/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2021 roku
Nabór od 02.02.2021 do 24.02.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 275 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Bezdomni, Kobiety
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 36/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2021 roku.

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2019 roku

(w zł)

Poniesione wydatki w 2020 roku

(w zł)

Planowane wydatki w 2021 roku

(w zł)

1.

Działania interwencyjne i pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

-

-

90 000,00

2.

Edukacja społeczna i profilaktyka dla kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie 

-

-

110 000,00

3.

Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych osób bezdomnych uzależnionych

-

-

75 000,00

 

Opis zadań publicznych

1)  dla zadania nr 1 pod nazwą: Działania interwencyjne i pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

a)  celem wsparcia osób doznających przemocy domowej i jej świadków oraz osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, jest udzielanie informacji, porad, motywowanie do podjęcia działania oraz pomoc psychologiczna, czyli praca o charakterze:

- krótkoterminowym (interwencja, informacja, konsultacja, porada),

- długoterminowym (praca diagnostyczna i terapeutyczna);

b)  zadanie może być realizowane poprzez:

-  dyżury interwencyjno-informacyjne, konsultacje indywidualne, w tym:

     ochrona ofiary przemocy w rodzinie przed sprawcą przemocy, udzielenie natychmiastowej  pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia.

  c)  proponowane rezultaty realizacji zadania:

- przeprowadzenie dyżurów interwencyjno-konsultacyjnych w wymiarze min. 100 godz. w
            ciągu roku, min. 8 godz. w ciągu miesiąca (w tym udzielenie natychmiastowej pomocy
            psychologicznej, medycznej, terapeutycznej), (rejestr, wykaz dyżurów)

         - przeprowadzenie spotkań superwizyjnych min. 150 godz. w ciągu roku, min. 15 godz. w
            miesiącu, (lista obecność);

d) adresatami zadania mogą być dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz ich rodziny i opiekunowie, przeżywające różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, świadkowie tych zachowań, członkowie rodzin, gdzie występuje przemoc domowa.

e) rekomenduje się, aby oferent realizował program zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U.
z 2011, Nr 50 poz. 259).

 

2) dla zadania nr 2 pod nazwą: Edukacja społeczna i profilaktyka dla kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie  – zabezpieczenie wsparcia terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy i pozostających w terapii

 1.  zadanie polega na zintensyfikowaniu działań  profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie w warsztatów, indywidualnych konsultacji, webinariów i grup wsparcia.

b)  zadanie może być realizowane poprzez:

- prowadzenie konsultacji ze specjalistami,

- prowadzenie grup profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i/lub dorosłych z rodzin, gdzie występuje problem przemocy w rodzinie i nadużywanie alkoholu,

- prowadzenie warsztatów i webinariów podnoszących kompetencje rodzicielskie, w tym promowanie wizji rodzicielstwa opartego na budowaniu poczucia wartości i wzajemnego szacunku przy jednoczesnym egzekwowaniu i wyciąganiu konsekwencji bez krzywdzenia i „łamania” godności dziecka, promowanie modelu wychowywania bez przemocy, poprawa obecnych, oraz budowanie konstruktywnych, relacji dorosły – dziecko lub w tematyce związanej z szeroko rozumianymi działaniami profilaktycznymi i edukacją społeczną;

c)  proponowane rezultaty realizacji zadania:

 - uczestnictwo w warsztatach umiejętności wychowawczych (warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie, w tym promowanie wizji rodzicielstwa opartego na budowaniu poczucia wartości i wzajemnego szacunku przy jednoczesnym egzekwowaniu i wyciąganiu konsekwencji bez krzywdzenia i „łamania” godności dziecka, promowanie modelu wychowywania bez przemocy, poprawa obecnych, oraz budowanie konstruktywnych, relacji dorosły – dziecko) i społecznych min. 50 osób w czasie trwania projektu, (lista obecność, rejestr),

         - uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych  min. 30 osób w czasie trwania projektu, (lista obecność, rejestr),

         - uczestnictwo w grupach psychoedukacyjnych; grupa wszystkim skierowana do osób, które
            wyszły z krzywdzącej relacji, bądź rozważają ten krok min. 30 osób w ciągu roku, (lista
             obecność, rejestr),

         - uczestnictwo w grupach wsparcia min. 20 osób w ciągu roku, (lista obecność, rejestr),

         - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych (osobistych, telefonicznych i e-mailowych) w wymiarze 665 godz. w czasie realizacji zadania, min. 70 godz. w ciągu miesiąca, (rejestr, wykaz dyżurów) 

         - przeprowadzenie spotkań superwizyjnych min. 250 godz. w ciągu roku, min. 20 godz. w
            miesiącu, (lista obecność);

d) adresatami zadania mogą osoby dorosłe oraz ich rodziny i opiekunowie, przeżywające różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, świadkowie tych zachowań, członkowie rodzin, gdzie występuje przemoc domowa.

e) rekomenduje się, aby oferent realizował program zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U.
z 2011, Nr 50 poz. 259).

 

3) dla zadania nr 3 pod nazwą: Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych osób bezdomnych uzależnionych

a) Cel zadania: udzielanie wsparcia osobom bezdomnym uzależnionym poprzez ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych.

b) dodatkowe warunki:

   - wsparcie może być skierowane zarówno do osób przebywających w ośrodkach dla osób bezdomnych, jak i również dla osób bezdomnych żyjących poza placówkami, przebywających na ulicach miasta Poznania,

   - proponowane wsparcie powinno obejmować obszar pomocy psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej oraz prawnej,

  - dobór rodzaju wsparcia powinien być dostosowany do potrzeb beneficjentów,

  - zadanie może być realizowane w formie grupy informacyjno-edukacyjnej, grupy wsparcia, indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne konsultacje psychiatryczne, pracę zespołu streetworkingowego (skład zespołu streetworker, streetworkerzy, pracownik socjalny, psycholog, psychiatra, lekarz internista w środowisku).

c) proponowane rezultaty:

Proponowane rezultaty zadania

Proponowany sposób monitorowania

udzielenie wsparcia min. 100 osób uzależnionych będących w kryzysie bezdomności

np. lista obecności, rejestr beneficjentów

przeprowadzenie min. 100 godzin konsultacji  psychologicznych

np. rejestr konsultacji z uwzględnieniem zakresu pomocy, lista porad

przeprowadzenie min. 60 godzin konsultacji psychiatrycznych

np. rejestr konsultacji z uwzględnieniem zakresu pomocy, lista porad

przeprowadzenie min. 60 godzin wsparcia poprzez uczestnictwo w grupie informacyjno-edukacyjnej

np. lista obecności, rejestr beneficjentów

przeprowadzenie min. 60 godzin wsparcia poprzez uczestnictwo w grupie wsparcia

np. lista obecności, rejestr beneficjentów

przeprowadzenie min. 1000 godzin wsparcia przez zespół streetworkingowy w środowisku

np. rejestr konsultacji z uwzględnieniem zakresu pomocy, lista porad

udzielenie wsparcia socjalnego min. 80 osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności

np. lista obecności, rejestr beneficjentów

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzące działalność statutową w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 3. Za błędy formalne uznaje się:
  1. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie skanu drogą e-mailową, na adres podany w ogłoszeniu;
 1. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 2. złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
 3. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

5. Dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.

6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

7. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej, niż wnioskowana. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie lub przy zachowaniu udziału procentowego dotacji
w całkowitym koszcie zadania na poziomie nie większym niż wnioskowany.

 

Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 6. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego, oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 7. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej cześć oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części) – sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

8.   Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości 15%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszania poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.
 2. Inne warunki realizacji zadania:

1) Stawki wynagrodzenia dla realizatorów powinny być zgodne z „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku” wydanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należy mieć na uwadze, że jedna godzina pracy rozumiana jest jako jedna godzina zegarowa. W przypadku stosowania godzin dydaktycznych przy wyliczaniu wynagrodzenia konieczne jest każdorazowo wykazanie tej informacji w ofercie.

 1. Minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu wynosi 10% całkowitego kosztu  zadania, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum 3% całkowitego kosztu zadania.
 2. Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
 3. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl (zwanej dalej platformą)
w terminie do 24.02.2021 roku do godziny 23:59:59.

 1. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adresy e-mailowe: zss@um.poznan.pl oraz joanna_cielecka@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową: zss@um.poznan.pl (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 15:30 w ww. terminie).
 3. „Potwierdzenie złożenia oferty” w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu Umowy lub na prośbę  Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
 4.  „Potwierdzenie złożenia oferty” automatycznie otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama z numerem nadanym ofercie złożonej za pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl. Tylko oferta w wersji elektronicznej wraz z Potwierdzeniem złożenia oferty” o spójnych sumach kontrolnych będzie rozpatrywana w dalszej części procedury konkursowej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 10 marca 2021 roku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama