Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2021 roku
Nabór od 28.01.2021 do 19.02.2021 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2021 roku.

Załącznik do uchwały Nr CCXXVII/4159/2021
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania, na które mogą być przyznane dotacje z Budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2021 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

 

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu.

 

I. Rodzaj wspieranych zadań

 

Zadania w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa

 

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań

1.

Wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego.

 

5 000

2.

Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki.  

3 000

3.

Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych  w województwie lubelskim.

 

40 000

4.

Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez  turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej i motorowej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

35 000

5.

Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.
 

12 000

6.

Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 

4 000

7.

Organizowanie i udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

4 000

8.

Promocja regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej.

 

7 000

9.

Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

10 000

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 120 000 zł na realizację wskazanych powyżej zadań z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonych niniejszym konkursem zadań, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa  planowanych do realizacji w 2021 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert

 

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Są to:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057), których działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa jest jednym z głównych celów lub zadań statutowych. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

4. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy stanowi minimum 5 %. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (osobowy/rzeczowy).

5. Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy). Wkład osobowy - Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i może być ujęty w ofercie. Wolontariat to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wkład rzeczowy - zasady konkursu nie przewidują ujęcia wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

6. Kosztorys w ofercie musi być oszczędny, czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania i harmonogramie (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.) Dodatkowo należy wykazać działania i koszty tych działań, które będą rozliczane z dotacji (patrz cz.V, pkt.4)

7. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 50% ich kosztów całkowitych.

8. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych bądź jednostek w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057) należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi podmiotami oraz podział praw i obowiązków każdej z nich.

9. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:

 

1.

Dyplomy, puchary, medale

2.

Nagrody rzeczowe

3.

Najem / transport sprzętu niezbędnego do realizacji zadania

4.

Obsługa techniczna

5.

Opieka medyczna

6.

Promocja przedsięwzięcia (do 5% kosztów całkowitych zadania)

7.

Przejazd

8.

Usługi poligraficzne

9.

Usługi przewodnickie / bilety wstępu

10.

Wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia

11.

Wpisowe

12.

Wyżywienie

13.

Wynajem obiektu do realizacji zadania

14.

Zakup materiałów i elementów niezbędnych dla realizacji zadania

15.

Zakwaterowanie

 

11. Z dotacji Województwa Lubelskiego mogą być pokryte koszty administracyjne (m.in. zakup materiałów oraz usług biurowych i pocztowych, obsługa księgowa, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń) do wysokości 10 % przyznanej dotacji.

12. Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

 

1.

Niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania

2.

Poniesione na przygotowanie oferty

3.

Poniesione przed terminem zawarcia umowy

4.

Poniesione po terminie realizacji zadania

5.

Wydatki inwestycyjne

6.

Z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia

7.

Z tytułu opłat i kar umownych oraz odsetek za opóźnienie

8.

Związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów

9.

Związane z działalnością gospodarczą, polityczna i religijną

 

V. Warunki składania ofert

 

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018r., poz. 2057) i zawierać NIP oferenta oraz wymagane załączniki.
 2. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
 3. Wypełnienie części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
 4. W części VI w ofercie („Inne informacje”) obligatoryjnie należy wskazać koszty, na które oferent zamierza przeznaczyć wnioskowaną kwotę dotacji, wraz ze wskazaniem pozycji kosztu i działania w kosztorysie (pkt. V.A. „Zestawienie kosztów realizacji zadania”). Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 5. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.
 6. W przypadku, gdy Oferent składa 2 oferty na konkurs, przy składaniu wersji papierowej, dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu obowiązkowych załączników. W jednej z ofert winna znaleźć się informacja, do której oferty zostały dołączone załączniki. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.
 7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4 pok. 433 w Lublinie, tel. 81 441 67 94.
 8. Oferty podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
 9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
 10. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. z tym, że wydatki ujęte w kosztorysie związane z dotacją mogą być finansowane po podpisaniu umowy.
 2. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. Przesunięcia o których mowa powyżej są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału środków własnych oraz procentowego podziału na koszty administracyjne realizowanego zadania, o których mowa w pkt. IV ust.11.

 

VII. Termin składania ofert

 

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

 

      3. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

 

 1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
 2. data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

 

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VIII. Wymagane dokumenty

1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:

               1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,

               2. statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w                             imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,

               3. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.

2. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

                1. potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,

                2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,

                3. podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.

4. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.

5. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.

6. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546).

7. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.

8. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

9. Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu wymaganych powyżej dokumentów.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

IX. Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna
 3. Podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Komisja uzna uchybienia formalne, będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 4. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej.
 5. Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie do 16 dni od daty zakończenia naboru ofert.
 6. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:

 

OCENA FORMALNA

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1.Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również w wersji papierowej

 tak

 nie

2.Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert

 tak

 nie

3.Oferta została złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu

 tak

 nie

4.Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie

 tak

 nie

5.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta

 tak

 nie

6.Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego

 tak

 nie

7.W ofercie prawidłowo wypełniono pkt 5 i pkt 6, czyli zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

 tak

 nie

8.Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie

 tak

 nie

9.Zadanie wpisuje się w cele konkursu

 tak

 nie

10.Zadanie ma charakter ponadregionalny tzn. czy obejmuje swoim

zasięgiem obszar minimum dwa powiaty

 tak

 nie

11. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji

 tak

 nie

12. Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki

    tak

   nie

   uzupełniono

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-12 została udzielona odpowiedź
„NIE” OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH I NIE PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych załączników będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia brakóww formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

           

 

W II etapie, zostanie dokonana ocena oferty pod względem merytorycznym w oparciu o następujące kryteria:

 

OCENA MERYTORYCZNA

                               RODZAJ KRYTERIUM:

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 

1.Rzetelność przedstawionego syntetycznego opisu zadania, w tym miejsca jego realizacji, potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

5

 

2.Rzetelność przedstawionego opisu działań i harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania spójność działań z opisem i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi działaniami

10

 

3. Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania

10

 

4. Zasięg oddziaływania realizowanego zadania (ponadregionalny, ogólnopolski, międzynarodowy)

10

 

5. Działania promujące województwo lubelskie

10

 

6. Miejsce realizacji zadania (teren województwa lubelskiego)

5

 

RAZEM

50

 

KRYTERIA FINANSOWE

1.Oszczędność, rzetelność, przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: zasadność wydatków, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar

15

 

2.Udział wkładu osobowego w realizowanym zadaniu, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy

 

Planowany wkład osobowy (w tym praca społeczna członów i świadczenia wolontariuszy):

 1. Wkład osobowy – 2pkt
 2. Udział wykwalifikowanych wolontariuszy w zadaniu – 2 pkt

4

 

3.Udział wkładu finansowego w całkowitych kosztach kwalifikowanych realizowanego zadania

 - od 5 % do 15% - 2 pkt

 - od 15,01% do 30% - 4 pkt

 - od 30,01% - 6 pkt

6

 

RAZEM

25

 

KRYTERIA ORGANIZACYJNE

1.Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym kalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy

10

 

2.Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz możliwość realizacji zadania przez oferenta

5

 

3.Dotychczasowe doświadczenia Samorządu Województwa Lubelskiego ze współpracy z oferentem, w tym w szczególności rzetelność, terminowość wykonania zadań i prawidłowość rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych

10

 

RAZEM

25

 

Ogólna liczba punktów:

100

 

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100 pkt.
 2. Do dofinansowania z Budżetu Województwa rekomendowane będą zadania, którew ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.
 3. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.promocja.lubelskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

X. Termin realizacji zadania

 

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.
 2. Dotacja przyznana na 2021 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem

 

XI. Informacja o przyznanych  dotacjach za lata 2019 i 2020.

 

Kwota dofinansowania na zadania z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

w 2019 roku – 96 000,00 zł; w 2020 roku –   96 000,00 zł

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.

2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:

 1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
 2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.

3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.

4. Oferta powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związane z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

5. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

6. W przypadku dalszego występowania stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, zakup środków do dezynfekcji/środków ochrony, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej. Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią. 

7. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.

8. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do:

zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem).

9. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Promocja, Sport i Turystyka/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama