Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku

Reklama
Nabór od 28.01.2021 do 22.02.2021 12:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych, w tym zgrupować prowadzonych stacjonarnie oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie:

 1. szkolenie wyłącznie podstawowe, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

szkolenie podstawowe od klasy I szkoły podstawowejdo kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 87 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 43,5 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

      B. szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

szkolenie podstawowe jak w pkt. A, szkolenie zasadnicze zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 130,5 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 43,5 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3 (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze), dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2020 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2020 r. http://sport-mlodziezowy.pl/index.php/aktualne-wyniki), Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski, w danej dyscyplinie. W przypadku klubu wielosekcyjnego, dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg. W szkoleniu zasadniczym dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęci będą wyłącznie zawodnicy którzy spełniają ww. wymóg (do załącznika nr 3 do ogłoszenia, należy wpisać wyłącznie ilość zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2020 r. oraz zawodników, którzy od początku 2021 r. przechodzą do kategorii MŁODZIK).

Zawodników, którzy od początku 2021 r. przechodzą do kategorii wiekowej młodzik, można zgłaszać do szkolenia zasadniczego (bez obowiązku ich uczestnictwa we współzawodnictwie w 2020 r., pod warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie - organizacji składającej ofertę).

W przypadku, gdy zawodnik brał udział wyłącznie w Mistrzostwach Polski Seniorów lub w Pucharze Polski, obowiązek przekazania takiej informacji spoczywa na oferencie (pkt III. ust. 3 oferty - syntetyczny opis zadania – grupa docelowa).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego Biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych, w tym zgrupowań prowadzonych stacjonarne) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy ani w innej dzielnicy m.st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia.
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania: z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • szkolenie stacjonarne:
 1. wynagrodzenie osób szkolących;
 2. wynagrodzenie obsługi technicznej;
 3. wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);
 4. eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych;
 5. zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 6. badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;
 7. zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 8. odnowa biologiczna i rehabilitacja;
 9. ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • zgrupowania sportowe, w tym prowadzone stacjonarnie (koszt łączny):
 1. przejazd, transport;
 2. zakwaterowanie (dotyczy zgrupowania wyjazdowego), wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 3. wynajem obiektów i urządzeń sportowych;
 4. wynagrodzenie osób szkolących;
 5. obsługa medyczna;
 6. zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 7. ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • udział we współzawodnictwie (koszt łączny):
 1. przejazd, transport;
 2. zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 3. opłaty za udział we współzawodnictwie;
 4. zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 5. ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

W dyscyplinach, dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

Koszty administracyjne:

 1. obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 2. przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie dziennika zajęć zawierającego datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

 • W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).
 • W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

W przypadku:

 • gdy łączna kwota wyliczona na dotację, przeznaczona na A i B: przekroczy kwotę zabezpieczoną w konkursie, naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy wyliczona kwota na dotację będzie mniejsza niż kwota zabezpieczona w konkursie na A i B: dopuszcza się procentowe zwiększenie kwoty – z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczona na dotację, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona,
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, dotacja, która zostanie naliczona, może zostać zwiększona do 20%,

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania i oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie.

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ze względu na siedzibę klubu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama