Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na...

Reklama
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego (2021)
Nabór od 29.01.2021 do 19.03.2021 23:59
Biuro Dziedzictwa Narodowego (Konkurs:Zabytki)
Łączny budżet 3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego

I. Kategorie zadań:

Dofinansowywane będą zadania z następującego katalogu prac, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.):

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 

Zabytek musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych do rozdysponowania w 2021 r.:

2 000 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych o własnych formach krajobrazowych;

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych;

3. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego nie może być większa niż 100 tys. złotych;

4. Wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje dla prac lub robót przy więcej niż jednym zabytku. Jeden Wnioskodawca może także złożyć więcej niż jeden wniosek na różne zadania w obrębie tego samego obiektu zabytkowego.

 

IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania                                                                                                                wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja nie może być udzielona na finansowanie prac przy zabytku, który stanowi mienie Województwa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych lub znajdujących się w ich trwałym zarządzie.

 

V. Termin realizacji zadania:

Zadanie można rozpocząć po podpisaniu umowy z Województwem Podlaskim, zakończyć najpóźniej               31 grudnia 2021 r.

 

VI. Termin składania wniosków:

 

Od 29 stycznia do 19 marca 2021 r.                        

VII. Zasady składania wniosków:

1. Wniosek należy wypełnić na www.witkac.pl, logując się przy pomocy adresu e-mail oraz hasła. Wszystkie dokumenty oraz informacje związane z konkursem znajdują się na wyżej wymienionej witrynie, dodatkowo na http://www.wrotapodlasia.pl (zakładka Kultura, Finanse, Dotacje na zabytki, Ogłoszenia) oraz w siedzibie Urzędu. Potwierdzenie wypełnionego wniosku, wydrukowane z witkac.pl należy dostarczyć na adres urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888, Białystok, z dopiskiem Biuro Dziedzictwa Narodowego, konkurs na ochronę zabytków, do dnia 24 marca 2021 r.

2. W przypadku, gdy środki finansowe na dany rok budżetowy zostaną wykorzystane w terminie I naboru, II nabór wniosków nie zostanie przeprowadzony.

      

VIII. Do wniosku należy załączyć (w formie elektronicznej w systemie Witkac) następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

 

2. Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub właściwego Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem;

 

3.  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego; nominacja / powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt (np. nominacja na proboszcza parafii, powołanie na dyrektora instytucji);

4.   zgodę właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej

na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, dzierżawca lub jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd;

5. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem oraz upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa;

6.  pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;

 

7.   Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

 

8. Kosztorys prac W przypadku wnioskodawców odzyskujących VAT koszty wpisywane we wniosku powinny zawierać ceny netto; podpisany kosztorys powinien być sporządzony przez osoby do tego uprawnione.

 

9.  Fotograficzna dokumentacja zabytku (zdjęcia opisane, przedstawiające stan aktualny zabytku,                          w kolorze; zbliżenia detali w przypadku zaawansowanych uszkodzeń substancji zabytku);

 

10. Pozwolenie na budowę, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie prawa budowlanego; nie dotyczy prac przy zabytkach ruchomych i dokumentacji, projektów;

 

11. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do oferty winien dołączyć informację                                o ewentualnej pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona
w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 

12. Jeśli któryś z powyższych załączników zawiera na przykład: mapy, wyrysy, projekty budowlane, programy prac konserwatorskich, pouczenia o skutkach wpisania dobra kultury do rejestru zabytków – nie ma obowiązku dołączania powyższego. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku pracownik uzna, iż dany dokument jest niezbędny do prawidłowej oceny, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnień;

 

 

IX. Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru wniosków:

1. Odrzuceniu podlegają wnioski, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu,                       a w szczególności:

a) złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu, czyli w formie elektronicznej przez witrynę witkac

b) nie potwierdzone w formie potwierdzenia pdf, które po wypełnieniu wniosku należy wygenerować w programie witkac i dostarczyć do urzędu

c) o nie podpisanym potwierdzeniu,

d) złożone po terminie,

e) te, które nie mają kompletu wymaganych załączników,

f) złożone przez podmiot nieuprawniony,

g) podpisane przez osoby nieupoważnione,

h) wnioski o refundację kosztów już przeprowadzonych prac przy zabytku,

 

2.   Oceny formalnej dokonuje Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po zakończeniu naboru wniosków, określonym w punkcie VI ogłoszenia;

 

3.  Dokumenty podlegają uzupełnieniom w trakcie trwania naboru wniosków określonym w punkcie  
 VI.

 

4.   Oceny merytorycznej i finansowej wniosków dokonuje komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego;

 

5.   Decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego Sejmik Województwa Podlaskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej;

 

6.  Informację o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Województwa Podlaskiego
(www.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na www.witkac.pl.

 

X. Zasady przekazywania dotacji:

1.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania;

 

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą realizacji zadania umowy o udzieleniu dotacji;

 

3.  Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i Beneficjent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do aktualizacji wniosku w zakresie harmonogramu oraz kosztorysu przez Witkac.pl. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania i tym samym z przyznanej dotacji Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o tym fakcie.

 

4. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego  są zobowiązani do 
     zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawnictwach oraz
     kontaktach z mediami informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego pod numerem 085/66-54-510,66-54-858

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama