Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 25.01.2021 do 15.02.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (41) 342-15-42.
Łączny budżet 440 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu: I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Ochrona zdrowia

Rodzaj zadań publicznych Wysokość środków publicznych (zł) w 2021 roku

1. Wspieranie działań promujących właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
40 000,00 zł
2. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
90 000,00 zł
3. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
60 000,00 zł
4. Przeciwdziałanie występowaniu i niwelowaniu skutków chorób cywilizacyjnych i społecznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
90 000,00 zł
5. Wspieranie działań informacyjno –edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno –konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.
20 000,00 zł
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu i hazardu.
20 000,00 zł

Razem: 320 000,00 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Rodzaj zadań publicznych Wysokość środków publicznych (zł) w 2021 roku

1. Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.
40 000,00 zł
2. Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji przez kadrę uczestniczącą w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
30 000,00 zł
3. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
30 000,00 zł
4. Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych.
20 000,00 zł

Razem: 120 000 zł.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 15 lutego 2021 r.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie, która zawiera pełną nazwę LUB pieczęć Oferenta. Koperta powinna być opatrzona również dopiskiem:
„OTWARTY KONKURS OFERT 2021 r. z zakresu:

  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.)
    Zadanie Nr ………… tytuł ogłoszonego zadania publicznego: ………………..”
    LUB
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
    Zadanie Nr ………… tytuł ogłoszonego zadania publicznego: ………………..”

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia (budynek C2, II piętro, pok. 203) LUB kancelarii (budynek C2, parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce LUB przesłać pocztą.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Reklama