Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a Centrum Aktywności Społecznej

Reklama
Nabór od 26.01.2021 do 10.12.2021 15:00
Centrum Aktywności Społecznej
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 10 tys. PLN

WAŻNE!

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe z budżetu, którym dysponuje Centrum Aktywności Społecznej wyłącznie na zadania w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz dotyczące promocji i organizacji wolontariatu. Zadania mogą też dotyczyć ograniczania społecznych skutków epidemii. W ofercie należy uwzględnić uwarunkowania związane z obowiązującym stanem pandemii.

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Białystok uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Miasto Białystok zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej:www.bip.bialystok.pl/aktualności oraz na portalu www.bialystok.pl – Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski/Organizacje Pozarządowe/Aktualności, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu podmiotowi w wymienionym trybie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach nie wyższych niż 10%.

 

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama