Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2021 r

Reklama
Nabór od 21.01.2021 do 11.02.2021 15:30
Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (PPdsPiRPU)
Łączny budżet 43 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 43 tys. PLN
Gmina Miejska Starogard Gdański, Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (PPdsPiRPU) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2021 r..

Ogłoszenie Nr PPdsPIRPU.524.1.2021

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 18 stycznia 2021 r.

o otwartym konkursie w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2021 r.

 

 

 1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwała Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

   

 2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

  Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2021 roku przeznacza się kwotę 43.000,- zł.

  Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

  1) Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 5.000 zł.

  2) Prowadzenie Klubu Abstynenta - 38.000 zł.

   

 3. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

   

 4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2020 r.:

  Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2020 roku przeznaczono się kwotę 50.000,-zł.

  Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawiał się następująco:

  1) Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 10.000 zł.

  2) Prowadzenie Klubu Abstynenta - 40.000 zł.

   

 5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Ewa Życzyńska – tel. 58 530 6092, ewa.zyczynska@um.starogard.pl

   

 6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

   

 7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 11 lutego 2021 r. godz. 15.30.

   

 8. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 15 lutego 2021 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

   

 9. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej w terminie jak dla składania wersji papierowej w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

   

 10. W przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

 

 1. Załączniki do składanej oferty:

  1. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta,

  2. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem,

  3. pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

    

 2. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-11 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

   

 3. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

   

 4. Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

  Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

   

 5. Zadanie powinno być realizowane w sposób stacjonarny, a każda zmiana jego charakteru wymaga zgody Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

   

 6. Cel i oczekiwane rezultaty zadania:

  Cel - wsparcie i edukacja w zakresie zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  Oczekiwane rezultaty:

  a) przeprowadzenie zajęć, spotkań, warsztatów dla dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,

  b) prowadzenie Klubu Abstynenta.

   

 7. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

 

 1. Finansowanie zadania:

  1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

  2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych, zarówno z środków z dotacji, jak i ze środków własnych, można ponosić od dnia podpisania umowy

  3. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

  Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2021 r.:

  a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

  b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

  c) koszty publikacji i promocji,

  d) koszty wkładu osobowego,

  e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

  1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

   1. wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

   2. pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

   3. refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

   4. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

   5. działalność gospodarczą,

   6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

   7. udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

   8. premie, stypendia,

   9. kary regulaminowe.

  2. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje pozarządowe może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

  3. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

  4. Przez wkład finansowy należy rozumieć:

   - środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

   - środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych np.: ministerstwa, starostwa, itp.),

   - pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

  5. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

   a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

   b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

  6. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl oraz w wersji papierowej, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

  7. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca

    

 2. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na podstawie karty oceny formalnej:

 

L.p.

Kryteria formalne

TAK/ NIE

1.

Oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu

 

2.

Potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu

 

3.

poświadczenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze,

 

 

Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

 1.  

 2. Ocena merytoryczna

  Kryterium oceny merytorycznej

  Punktacja

  Od – do

  1.

  Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2019 lub 2020 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

  0-5

  2.

  Celowość realizacji zadania

  0-15

   

  2.1

  Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

  0-10

  2.2

  Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

  0-5

  3.

  Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

  0-10

  3.1

  Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2018-2020, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

  0-5

  3.2

  Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

  0-5

  4.

  Opis planowanych działań- ich spójność z celami

  0-5

  5.

  Budżet zadania

  0-13

   

  5.1

  Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

  0-5

   

  5.2

  Udział wkładu własnego osobowego:

  0 pkt – od 0 do 10 %

  1 pkt – od 11 do 29%

  2 pkt – od 30% do 49%

  3 pkt –od 50% do 69%

  4 pkt – ponad 70%

  0-4

   

  5.3

  Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:

  0 pkt – od 0 do 10 %

  1 pkt – od 11 do 29%

  2 pkt – od 30% do 49%

  3 pkt –od 50% do 69%

  4 pkt – ponad 70%

  0-4

  6.

  Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

  0-5

  7.

  Liczba punktów ogółem

   

  Zasady oceny merytorycznej

  Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów
   

   

  Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

   

 3. Sposób informowania o wynikach konkursu: wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl.

   

 4. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści:

  1. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy.

  2. Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

  3. Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

  4. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

  5. W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

    

 5. Zastrzeżenia ogłaszającego.

  1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

  3. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama