Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Upowszechnianie sportu na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja...

Reklama
Upowszechnianie sportu na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich
Nabór od 21.01.2021 do 11.02.2021 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 140 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie sportu na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich..

Załącznik
do uchwały Nr CCXXVI/4125/2021
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2021 r. i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu, stwarzania warunków do osiągania wyników sportowych oraz aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez mieszkańców województwa lubelskiego.

I. Rodzaj wspieranych zadań

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań

1.

Realizacja zadań i szkolenia, w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe.

100 000 zł

2.

Realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów
i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

120 000 zł

3.

Upowszechnianie sportu na poziomie wojewódzkim,
w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich.

140 000 zł

4.

Organizacja przedsięwzięć i imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci
i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów.

140 000 zł

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 500.000,00 zł na realizację wskazanych powyżej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonego niniejszym konkursem zadań, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2021 roku lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze kultury fizycznej i są to:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

           1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

           2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.).

      2. Oferenci mają obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu finansowego oferenta).

      3. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w części V Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

      4. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:

1.

Dyplomy, puchary, medale

2.

Obsługa instruktorska

3.

Obsługa medyczna

4.

Obsługa sędziowska

5.

Obsługa techniczna

6.

Opłaty startowe

7.

Transport: uczestników, urządzeń i sprzętu

8.

Ubezpieczenie uczestników zadania

9.

Woda

10.

Wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu

11.

Wyżywienie

12.

Zakup materiałów związanych z promocją Województwa Lubelskiego m.in.: banery, roll-up, plakaty, ulotki, itp. (do 5% kosztów bezpośrednich zadania)

13.

Zakup niezbędnego sprzętu sportowego

14.

Zakup ubiorów sportowych

15.

Zakwaterowanie

       5.Z dotacji Województwa Lubelskiego mogą być pokryte również koszty administracyjne (m.in. zakup materiałów oraz usług biurowych i pocztowych, obsługa księgowa, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz koszty sprzętu i wyposażenia), przy czym nie więcej niż do wysokości 10 % przyznanej dotacji.

       6.Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

          1) poniesione przed terminem zawarcia umowy,

          2 )niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

          3) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

          4) z tytułu opłat i kar umownych,

          5) poniesione na przygotowanie oferty,

          6) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

          7) poniesione po terminie realizacji zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 1 marca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.,z tym, że z dotacji na realizację zadań, o których mowa w pkt I, mogą być pokryte wydatki ujęte w ofercie i w kosztorysie poniesione po zawarciu umowy.
 2. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VII.
 4. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
 5. Wypełnienie w ofercie części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 6. W części VI w ofercie („Inne informacje”) obligatoryjnie należy wskazać koszty, które oferent zamierza pokryć z wnioskowanej kwoty dotacji, wraz ze wskazaniem pozycji kosztu i działania w kosztorysie (pkt. V.A. „Zestawienie kosztów realizacji zadania”).
 7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania oraz pomiędzy działaniami w wysokości do 20% z zastrzeżeniem pkt IV ust. 5. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
 8. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.
 9. Oferty podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
 10. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
 11. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert upływa 11 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:


w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

       3.O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

          1) data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,

          2) data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:

           1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,

           2) statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w imieniu  podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,

           3.) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych

      2.W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

        1) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,

        2) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,

        3) podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

    3. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.

    4. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.

    5. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.

    6. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń wolu lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546).

    7. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.

    8. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania w formie telefonicznej lub emailem do uzupełnienia braków, pod rygorem odrzucenia oferty.

    9. Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu wymaganych powyżej dokumentów.

VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie do 17 dni od daty zakończenia naboru ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 4. Od uchwały Zarządu nie przysługuje odwołanie.
 5. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

OCENA FORMALNA

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również
w wersji papierowej.

 tak

 nie

2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.

tak

 nie

3. Oferta została złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu.

 tak

nie

4. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie.

 tak

nie

5. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta.

 tak

nie

6. Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.

 tak

 nie

7. W ofercie prawidłowo wypełniono pkt 5 i pkt 6, czyli zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.

 tak

 nie

8. W części VI oferty („Inne informacje”) wskazano koszty, które oferent zamierza pokryć z wnioskowanej kwoty dotacji, wraz ze wskazaniem pozycji kosztu
i działania w kosztorysie (pkt. V.A. „Zestawienie kosztów realizacji zadania”).

 tak

 nie

9. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.

 tak

 nie

10. Zadanie wpisuje się w cele konkursu.

 tak

 nie

11. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 tak

 nie

12. Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki.

  tak

  nie

  uzupełniono

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-12 została udzielona odpowiedź
„NIE” OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH
I NIE PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych załączników będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

           

        6. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem pkt VII ust. 8.

        7. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

        8. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną ilość punktów:

OCENA MERYTORYCZNA

RODZAJ KRYTERIUM:

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1. Rzetelność przedstawionego syntetycznego opisu zadania, w tym miejsca jego realizacji, potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

10

 

2. Rzetelność przedstawionego opisu działań i harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania spójność działań z opisem i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi działaniami

10

 

3. Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania

10

 

4. Zasięg oddziaływania realizowanego zadania

10

 

5. Działania promujące województwo lubelskie

15

 

6. Waga, ranga realizowanego zadania

5

 

RAZEM

60

 

KRYTERIA FINANSOWE

1. Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: zasadność wydatków, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar

10

 

2. Udział środków własnych w realizowanym zadaniu

10

 

3. Udział wkładu osobowego w realizowanym zadaniu, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy

 

5

 

RAZEM

25

 

KRYTERIA ORGANIZACYJNE

1. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym kalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy

10

 

2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz możliwość realizacji zadania przez oferenta

5

 

RAZEM

15

 

Ogólna liczba punktów:

100

 

         9. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.

        10. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Promocja, Sport i Turystyka/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

IX. Dane za lata 2019 i 2020

Kwota dofinansowania na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

w 2019 roku –  3.930.871,20 zł

w 2020 roku –  4.600.000,00 zł

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:

           1) zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,

           2) oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.

      3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.

      4. Oferta powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.

      5. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

      6. W przypadku dalszego występowania stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji  zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, zakup środków do dezynfekcji/środków ochrony, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej. Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią. 

     7.Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.

     8.Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do:

zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem).

     9. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Promocja, Sport i Turystyka/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama