Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze kultury fizycznej w 2021 roku

Reklama
Nabór od 20.01.2021 do 20.12.2021 23:59
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w trybie art. 19a: 200 000  zł .

 3. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 10 000 zł.

 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 20 %.

 5. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł w jednym roku kalendarzowym.

 6. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni.

 7. Terminy realizacji zadań:  do 31 grudnia 2021 r.

 8. Termin składania ofert: do 20 grudnia 2021 r. lub wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.

 9. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Miejski w Łomży

  Stary Rynek 14

  18-400 Łomża

  (decyduje data stempla pocztowego/nadania)

 10. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych możliwych do poprawy do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

 11. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.

 12. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.

 13. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.

 14. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Prezydenta Łomży, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.

 15. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Prezydenta: do 7 dni od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty.

 16. Konsultacji oraz informacji udziela Wydział Kultury, Promocji i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża

 17. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Źródło: Urząd Miejski w Łomży

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama