Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej
Nabór od 21.01.2021 do 12.02.2021 14:30
Wydział Promocji i Rozwoju
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Powiatem Ostrołęckim, Wydział Promocji i Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.

Zadania będące przedmiotem ofert składane w konkursie w zakresie kultury fizycznej muszą być realizowane poprzez:

 1. organizację i koordynację zawodów sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Powiatu,
 2. uczestnictwo mieszkańców Powiatu w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, krajowym i międzynarodowym,
 3. wspieranie działań sportowych promujących Powiat,
 4. wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 5. organizację innych form aktywnego wypoczynku mieszkańców Powiatu,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym propagowanie i utrwalanie masowej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Podmioty uprawnione do złożenia oferty oraz zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) realizujące zadania terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Ostrołęckiego.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
  1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
  2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu na podstawie opinii przedstawionej przez Komisję Konkursową.
 4. Zasady działania Komisji określa uchwała XXIV/200/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 6. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekraczać 10% kosztów realizacji całego zadania.
 7. Za koszty administracyjne uważa się m.in.: wynagrodzenie koordynatora zadania, koszty rozliczenia księgowego zadania, koszty zakupu materiałów biurowych, wynagrodzenie dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, tj. należy wypełnić pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
 11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości do 20% całkowitego kosztu zadania publicznego z zastrzeżeniem, że suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie przekroczy 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być wykonane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji oraz innych środków finansowych ustala się od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, jednak wydatki dla środków pochodzących z dotacji nie mogą być ponoszone przed dniem podpisania umowy.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe.
 5. Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i ich jednoznaczne przypisanie do wydatków ze środków pochodzących z dotacji.
 6. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 7. Oferent, realizujący zadanie zobowiązany będzie do stosowania podczas realizacji zadania aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych właściwych organów, m.in. w kontekście stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-Cov-2. Oferent zobowiązany jest na bieżąco monitorować ewentualne zmiany w przepisach prawa oraz wytycznych. Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania informacji dotyczących obostrzeń związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.
 8. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby kadrowe”.
 9. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, oferent postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 10. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu miesiąca od ostatecznego składania ofert.

Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 21 stycznia do dnia 12 lutego 2021 r. do godz.14.30.
 2. Oferty należy wypełnić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl. Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.
 3. Po złożeniu oferty na stronie www.witkac.pl należy wygenerować i wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, opatrzyć je podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2021 r. do godz. 15.00:
  1) osobiście do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, II piętro, p. 36,
  2) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, a nie data stempla pocztowego).
 4. Za prawidłowo podpisanie potwierdzenia złożenia oferty zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 5. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia ofert w ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 6. W przypadku awarii platformy internetowej WITKAC uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama