Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca - WSPIERANIE LOKALNYCH DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH

Reklama
Nabór od 20.01.2021 do 18.02.2021 14:00
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca (przy Fundacji dla Polski)
Julia Brykczyńska, tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 4,9 tys. PLN
Sprawdzasz czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywateli i obywatelek, szanuje wspólne pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego - zgłoś swoją inicjatywę! Zapraszamy osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje, które już działają strażniczo do składania wniosków w konkursie Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Zgłoszenia do 18 lutego do 14:00.

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod wspierania działalności obywatelskiej. Dlatego w 2020 roku przygotował pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Cieszymy się z efektów działań strażników i strażniczek, którzy otrzymali wsparcie w ubiegłym roku. Dlatego ogłaszamy drugą edycję konkursu, którego celem jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze.

Zapraszamy:

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
 • oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze,

do przedstawienia wniosku prezentującego podejmowane przez nie działania z zakresu kontroli obywatelskiej, głównie na poziomie lokalnym.

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze:

 • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
 • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
 • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce;
 • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin działania instytucji publicznych - przejrzystości, ekologii, kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych przez biznes.

Kto może zgłaszać się w konkursie?

O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:

 1. niezależność –  osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami_czkami; nie są zatrudnieni_one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej lub od podmiotów, które kontrolują lub w podmiotach konkurujących z podmiotami kontrolowanymi;
 2. jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);
 3. równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, podmioty, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów;
 4. rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);

oraz które:

5. mają doświadczenie we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.

6. prowadzą lub w 2021 roku będą prowadzić działania informacyjne związane z podejmowanymi działaniami strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 50 000 zł. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można będzie pokrywać koszty:

 • związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia (w tym ewentualne koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw w interesie publicznym czy koszty administracyjne);
 • poniesione między 1 kwietnia a 15 grudnia 2021 r. (to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz).

Wnioski można zgłaszać w systemie Witkac do 18 lutego 2021 r. do godziny 14:00.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe.

Źródło: Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca (przy Fundacji dla Polski)
Reklama