Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 25.01.2021 do 30.11.2021 00:00
Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

Przypominamy, że art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

UWAGA! SKŁADANIE OFERT ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO:

 1. Wersje elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – generatora Witkac.pl
 2. Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie
  w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (decyduje data wpływu do Urzędu).

Link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertę: www.witkac.pl

Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust. 3, w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym;
 4. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. ,,małego grantu” decyduje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

Wysokość środków planowanych na realizację „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021r.” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) wynosi 30.000 zł.

Przydatne informacje:

 • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
 • Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie parafki nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.
 • Oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jaki w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będącew dyspozycji powiatu zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru ofertyoraz zawierania umów określa art. 19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów”  można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558.Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama