Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Reklama
Nabór od 25.01.2021 do 02.06.2021 13:31
Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

Przypominamy, że art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

UWAGA! SKŁADANIE OFERT ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO:

 1. Wersje elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – generatora Witkac.pl
 2. Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie
  w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (decyduje data wpływu do Urzędu).

Link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertę: www.witkac.pl

Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust. 3, w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym;
 4. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. ,,małego grantu” decyduje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

Wysokość środków planowanych na realizację „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021r.” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) wynosi 30.000 zł.

Przydatne informacje:

 • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
 • Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie parafki nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.
 • Oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jaki w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będącew dyspozycji powiatu zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru ofertyoraz zawierania umów określa art. 19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów”  można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558.Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama