Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs Funduszu Obywatelskiego - wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Reklama
Nabór od 20.01.2021 do 18.02.2021 14:01
Fundusz Obywatelski
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4,9 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO IM. HENRYKA WUJCA

wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Termin składania wniosków – 18 lutego 2021 r. do godz. 14:00

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod wspierania działalności obywatelskiej. Dlatego w ubiegłym roku przygotował pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Cieszymy się z efektów działań strażników i strażniczek, którzy otrzymali wsparcie w ubiegłym roku. Dlatego ogłaszamy drugą edycję konkursu, którego celem jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze.

Zapraszamy:

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
  • oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze,

do przedstawienia wniosku prezentującego podejmowane przez nie działania z zakresu kontroli obywatelskiej, głównie na poziomie lokalnym.

 

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze:

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce;
  • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.​

Zachęcamy do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin działania instytucji publicznych - przejrzystości, ekologii, kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych przez biznes.

 

Kto może zgłaszać się w konkursie?

O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:

1.         niezależność –  osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami_czkami; nie są zatrudnieni_one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej lub od podmiotów, które kontrolują lub w podmiotach konkurujących z podmiotami kontrolowanymi;

2.         jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);

3.         równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, podmioty, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów;

4.         rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);

oraz które:

  1. mają doświadczenie we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.
  2. prowadzą lub w 2021 roku będą prowadzić działania informacyjne związane z podejmowanymi działaniami strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności.

 

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 50 000 zł. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można będzie pokrywać koszty:

  • związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia (w tym ewentualne koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw w interesie publicznym czy koszty administracyjne);
  • poniesione między 1 kwietnia a 15 grudnia 2021 r. (to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz).

 

Nie będą pokrywane koszty związane z działalnością gospodarczą i odpłatną wnioskodawcy, koszty związane z działalnością partyjną i religijną, kary, grzywny, mandaty, podatki (z wyłączeniem podatku VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od darowizny z Funduszu), koszty związane z zaciągniętymi kredytami i odsetkami, nieuzgodniony pisemnie z Fundacją regranting i przekazywanie środków pieniężnych osobom trzecim.

Nie wymagamy wkładu własnego.

Jeśli wnioskodawca otrzyma wsparcie z Funduszu po raz kolejny, Komisja konkursowa może zdecydować o zwiększeniu kwoty wnioskowanego wsparcia o wysokość podatku od darowizny.

 

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków na formularzu dostepnym w systemie Witkac.

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 18 lutego 2021 r. do godziny 14:00.

Nie wymagamy wersji papierowej wniosku.

 

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

 

Jedna osoba/grupa nieformalna/organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek. Osoby i organizacje, które otrzymały wsparcie w 2020 r. mogą się o nie ubiegać również w tym roku.

Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie niezależność i wiarygodność wnioskodawców na podstawie danych dostarczonych przez nich w formie oświadczeń. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję oceniającą. Na etapie oceny merytorycznej przedstawiciele Komisji oceniającej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą.

Decyzja Komisji oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej (decyzja Komisji oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w drugiej połowie marca 2021 r.

Informacje o przyznanym wsparciu (w tym imiona i nazwiska osób indywidualnych) będą publikowane na stronie Funduszu.

 

Co po przyznaniu wsparcia?

Umowę grantową lub darowizny celowej ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję oceniającą lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

 

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00. Wcześniej jednak prosimy o zapoznanie się z treścią Odpowiedzi na często zadawane pytania, które przygotowaliśmy dla Państwa w związku z konkursem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama