Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców
Nabór od 19.01.2021 do 09.02.2021 14:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 1 do 40 tys. PLN
Cudzoziemcy
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

 

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510)

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 19 stycznia 2021 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

 

I. Rodzaj zadań:

Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi: 40.000,00 zł
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do  przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U.  2020  r.,  poz.  1057  ze  zm.).
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 6. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 5% łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 8. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 10. Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadań:
  1) adresatami zadania są cudzoziemcy zamieszkali na terenie Gorzowa Wielkopolskiego;
  2) oferent powinien dysponować odpowiednią kadrą, zdolną do wykonania zadania; osoby zaangażowane w bezpośrednią obsługę interesantów muszą posługiwać się językiem polskim oraz językami: angielskim lub niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim;
  3) oferent powinien dysponować odpowiednią baza lokalową na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, bez barier architektonicznych uniemożliwiających skorzystanie z punktu przez osoby niepełnosprawne, wyposażoną w podstawowy sprzęt biurowy (komputer, drukarka, scaner) z  dostępem do internetu;
  4) zakres działalności Punktu Informacyjnego będzie obejmować: udzielanie informacji i prowadzenie doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem cudzoziemców w społeczności lokalnej, w szczególności:
  a) w obszarze społecznym, w zakresie:
 • dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych;
 • dostępu do służby zdrowia;
 • dostępu do kultury;
 • pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
 • pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy;
 • polityki mieszkaniowej Miasta Gorzów Wielkopolski, wynajmu lokali mieszkalnych;
 • obowiązujących procedur w sprawach urzędowych,
 • uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa,

poprzez:

 • udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami
  i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.;
 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców;

       b) w obszarze zawodowym, w zakresie:

 • zatrudniania cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy;
 • obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych, między innymi
  z legalnością zatrudnienia

poprzez:

 • udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych (ewentualnie zajęć grupowych),
 • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy;
 • udzielanie informacji oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.

4. Punkt Informacyjny powinien być czynny przez co najmniej 3 dni w tygodniu po min. 2 godziny, przez czym raz w tygodniu powinien być czynny w godzinach popołudniowych,po godzinie 15.

5. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.

6. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.

V.  Warunki i termin składania ofert 

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Wersję elektroniczną oferty wraz z załącznikami należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 09 lutego 2021 r. do godz. 14:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
 3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 4. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;

5) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań na rzecz integracji cudzoziemców;

6) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;

7) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania).

Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

5. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców”,  na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.

9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
  w rozdziale 6 Uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020r., poz. 2510).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione
  w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z  przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.

8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2019 - 2020 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

W roku 2019 zadanie publiczne w tym zakresie nie było zlecone organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach  otwartego konkursu ofert.

W roku 2020 r. zadanie realizowane było przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Ww. organizacja otrzymała na ten cel dotację w wysokości 18.660,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania wizualnych znaków graficznych symbolizujących Miasto, uzgodnionych z Wydziałem Promocji i Informacji UM Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

   

 

z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Gorzów Wielkopolski, 19.01.2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama