Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 19.01.2021 do 09.02.2021 16:00
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .

I. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia zadań publicznych.

 

1. Konkurs ogłasza się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
 3. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

2. Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia i powierzenia zadań publicznych.

 

4. Celem zadania jest: popularyzacja i upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

5. Rezultaty zadania, których osiągnięcie będzie premiowane podczas oceny merytorycznej:

przekazanie uczestnikom zadania wiedzy o tradycjach i historii regionu, lokalnych twórcach
i ich dorobku, o dziejach Miasta Ostrołęki i losach jego mieszkańców, udokumentowanie historii najnowszej Miasta Ostrołęki, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, zwiększenie liczby uczestników biorących udział w wydarzeniach kulturalnych, nabycie nowych umiejętności, zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Miasta Ostrołęki, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie animacji kulturalnej, poprawa jakości życia odbiorców zadania.

 

6. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty).


II. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

L.P.

Rodzaj zadania

Kwota (zł)

1.

wspieranie społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych, w tym organizacja otwartych, plenerowych imprez kulturalnych, wzbogacających ofertę kulturalną dla mieszkańców

150.000

2.

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej
i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

50.000

3.

działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców
oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców

50.000

 

Wysokość środków w poszczególnych rodzajach zadań wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie. Jeżeli środki w którymś z rodzajów zadań nie zostaną wyczerpane, mogą przejść na inny rodzaj zadania.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

 

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,
  z późn. zm.).

 

2. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent.

 

3. Kwota przyznawanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji. Rezygnację Oferent składa pisemnie dostarczając ją do Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: EPUAP.

 

4. Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym zostaną przekazane po zawarciu umów o wykonanie zadania publicznego, nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

 

5. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%.

 

6. Informacja o innych źródłach finansowania zadania, w tym otrzymanych dotacjach zewnętrznych lub świadczeniach pieniężnych pozyskanych od odbiorców zadania (jeżeli oferta złożona jest na trzeci rodzaj zadania publicznego Oferent powinien zawrzeć informację o planowanej sprzedaży wydawnictwa oraz wpływach z tej sprzedaży), jeśli takie występują powinna zostać ujęta w rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby finansowe”. Informacja będzie miała wpływ na ocenę merytoryczną oferty.

 

7. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Sposób wyceny powinien zostać przedstawiony w rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby kadrowe”. Informacja będzie miała wpływ na ocenę merytoryczną oferty.

 

8. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Sposób wyceny powinien zostać przedstawiony w rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby rzeczowe”. Informacja będzie miała wpływ na ocenę merytoryczną oferty.

 

9. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego (w tym również sprzedaż wydawnictw) pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową. Informacja powinna zostać ujęta w rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby finansowe”. Informacja będzie miała wpływ
na ocenę merytoryczną oferty.

 

10. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów całego zadania.

 

11. Przez koszty administracyjne rozumie się: wynagrodzenie dla koordynatora zadania, koszty związane z rozliczeniem księgowym zadania, opłaty związane z zakupem materiałów biurowych lub licencji, wynagrodzenie dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych. Koszty adminstracyjne błędnie określone jako koszty realizacji działań będą przyporządkowywane do właściwej kategorii
na potrzeby oceny formalnej i merytorycznej.

 

12. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

 

 1. pokrycie deficytu wynikającego z przedsięwzięć zrealizowanych przed datą podpisania umowy,
 1. działalność gospodarczą, polityczną lub religijną,
 2. opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach,
 3. opłacenie zadań koordynatora,
 4. wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia,
 5. koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu związanego z przedmiotem konkursu,
 6. koszty utrzymania pomieszczeń biurowych.

 

13. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2018 poz. 127.2), w przypadku przetwarzania danych osób (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania, Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę tych osób na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania. W  rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby kadrowe” prosimy nie podawać imion
i nazwisk osób, które będą realizować zadanie publiczne.

 

14. W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie oferent powinien przedstawić analizę ryzyka niewykonania zadania publicznego.

 

15.   W syntetycznym opisie zadania przedstawionym w ofercie, oferent  może zawrzeć informacje ( co będzie miało wpływ na ocenę merytoryczną oferty) o jego realizacji:

 

 1. bez użycia jednorazowych toreb, torebek, talerzy, tacek sztućców, kubeczków, słomek wykonanych z tworzyw sztucznych i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji,
 2. bez dokonywania zakupów napojów/wody w butelkach plastikowych i zastąpienie ich produktami w opakowaniach szklanych, bądź też w opakowaniach wielokrotnego użytku,
 3. bez użycia jednorazowych plastikowych produktów i zastępowania ich produktami ulegającymi kompostowaniu, biodegradacji lub wielokrotnego użytku,
 4. z dążeniem do rezygnacji z gadżetów lub nagród jednorazowego użytku, plastikowych.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

 

2. Czas realizacji projektu powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i ewaluacji zadania.

 

3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do dnia zakończenia realizacji zadania.

 

4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków dotacji. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się
w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.

 

5. Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki, co należy wykazać w składanej ofercie.

 

6. Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile nie zmniejszy się łączna wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

 

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 20% wysokości pojedynczego kosztu.

 

8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki.
Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, stosownie do charakteru zadania.

 

9. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie w  rozdziale IV pkt 2 pn. „Zasoby kadrowe”.

 

10. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm.) oraz wszelkich obostrzeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podmiot niezwłocznie informuje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie zadania publicznego, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

11. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie sporządzonej według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

V. Termin i sposób składania ofert

 

1. Oferent musi obligatoryjnie:

 

 1. wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2021 r.
  do godz. 16.00,
 2. wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane
  i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty
  w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1
  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej EPUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

 

2. W przypadku awarii platformy internetowej Witkac uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

 

1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

 

2. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

 

3. Oferty opiniowane są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki.

 

4. Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy
Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiący załącznik
do uchwały nr 348/XXXVI/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2020 r.

 

5. Ocena formalna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

 

 1. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. Oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 3. oferta jest realizowana na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki,
 4. oferta została złożona za pośrednictwem platformy Witkac,
 5. oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,
 6. oferta jest zgodna z zakresem zadań przedstawionym w konkursie,
 7. oferta wraz z potwierdzeniem złożenia oferty podpisane zostały przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie z zapisami KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
 8. oferta zawiera wymagany wkład własny,
 9. koszty administracyjne stanowią nie więcej niż 10% kosztów zadania.

 

6. Oferty niespełniające wymagań formalnych są odrzucane bez prawa ich uzupełnienia.

 

7. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę w szczególności:

 

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (ocenianą w karcie oceny merytorycznej jako zakres przedmiotowy zadania),

 

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych, wysokość świadczeń pieniężnych pozyskanych od odbiorców zadania lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (ocenianą w karcie oceny merytorycznej jako kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego),

 

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (ocenianą w karcie oceny merytorycznej jako celowość realizacji zadania, grupa docelowa oraz zasoby kadrowe),

 

4) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocenianą w karcie oceny merytorycznej jako sposób realizacji dotychczas zleconych zadań publicznych).

 

8. Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią oferty, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny punktowej.

 

9. Ostateczna ocena merytoryczna jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji.

 

10. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100 punktów.

 

11. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50 punktów.

 

12. Decyzję o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 

13. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jego wynik zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanymi z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Wysokość dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określa zarządzenie nr 59/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Wysokość dotacji przekazanych w 2020 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

 

L.P.

Rodzaj zadania

Suma przyznanych dotacji (zł)

1.

Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, popularyzacja tradycji i historii regionu oraz przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla mieszkańców Miasta Ostrołęki

151.670,00

2.

Działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców
oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców

35.000,00

3.

Dokumentowanie historii najnowszej Miasta Ostrołęki, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych
i społecznych w formie Kroniki Miasta Ostrołęki

0,00

 

VIII. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. Józefa Bema 7A, 07-410 Ostrołęka; e-mail: ngo@um.ostroleka.pl). Najczęściej zadawane pytania będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w miejscu publikacji niniejszego ogłoszenia.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama