Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MRiPS: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 05.02.2021 23:59
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej,pod numerem telefonu: (22) 661-12-77.
Łączny budżet 5,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 300 tys. PLN
Bezdomni
Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 5 lutego 2021 r.

Głównym celem programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

– W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczamy 5,5 mln zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł., maksymalna – nawet 300 tys. zł. Gorąco zachęcam do składania ofert w konkursie, wspólnie możemy pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują wsparcia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program składa się z czterech części (modułów):

  • Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
  • Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
  • Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  • Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W kolejnej edycji Programu wprowadzono nowy komponent polegający na udostępnieniu i rozwijaniu różnych form pomocy świadczonej osobom bezdomnym w mieszkaniach. Uwzględniono dodatkowe działania w ramach Modułu II dotyczące mieszkań treningowych lub innych form wsparcia pozainstytucjonalnego, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Kto może ubiegać się o dotację?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Gdzie złożyć wniosek? Jakie są terminy?

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021.

Reklama