Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie Klubu Senior+ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego...

Reklama
Prowadzenie Klubu Senior+ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 dla 15 seniorów – osób nieaktywnych zawodowo 60+
Nabór od 18.01.2021 do 08.02.2021 14:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 204 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Klubu Senior+ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 dla 15 seniorów – osób nieaktywnych zawodowo 60+..

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1876 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510)  

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 18 stycznia 2021 r.

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej


I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie Klubu Senior+ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 dla 15 seniorów – osób nieaktywnych zawodowo 60+.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2021 r. – 2023 r. wynosi 204 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że: w 2021 r. - 68 000,00 zł, 2022 r. - 68 000,00 zł, 2023 r. – 68 000,00 zł pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jej ostateczna wielkość uzależniona będzie od uchwalonych budżetów Miasta na rok 2021, 2022, 2023.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny oferenta powinien wynosić nie mniej niż 5% całkowitego kosztu realizowanego zadania (środki własne i/lub środki z innych źródeł i/lub wkład niefinansowy).
 4. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych lub roczne w zakresie prowadzenia klubu seniora.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacjiz jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowaw art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz  obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności z  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz rządowym Programem Senior + 2021-2025.
 3. Adresatami zadania są wyłącznie mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 60+ nieaktywni zawodowo.
 4. W ramach działalności Klubu Senior + niezbędne jest prowadzenie następujących zajęć:
  • edukacyjnych,
  • kulturalno – oświatowych,
  • aktywności ruchowej,
  • sportowo – rekreacyjnych,
  • aktywizujących społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy, działania  samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego),
   z uwzględnieniem, że do zajęć ruchowych wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.

5.    Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, dostosowane do predyspozycji i potrzeb uczestników zajęć.
6.    Klub Senior+ powinien świadczyć usługi od poniedziałku do piątku, co najmniej 20 godzin tygodniowo. Godziny otwarcia Klubu Senior+ określa Zleceniobiorca biorąc pod uwagę godziny pracy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz preferencje uczestników zajęć.
7.    Niezbędne jest organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, przy wykorzystaniu bezpośredniego wyjścia z Klubu do Parku Wiosny Ludów.
8.    Preferowane formy zajęć: warsztaty florystyczne, robótki ręczne, zajęcia taneczne, gry zespołowe, gimnastyka, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, organizowanie wyjazdów, wspólne obchodzenie imprez okolicznościowych, wyjścia do obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, np. do kina, teatru, amfiteatru, filharmonii, na basen, pole golfowe, stadion żużlowy.
9.    Niezbędne jest zatrudnienie 1 pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika klubu. Zatrudniona osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe  zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
10.    Kierownik może pełnić równocześnie inną funkcję w ośrodku wsparcia, w wymiarze odpowiadającym łącznie 1 etatowi (np. terapeuty zajęciowego).
11.    Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w ośrodku mogą być zatrudnieni inni specjaliści
(w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka).
12.    Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia trójstronnej umowy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim oraz Miastem Gorzowem Wielkopolskim na wynajem pomieszczeń Klubu „Senior+, utworzonego w zasobach lokalowych biblioteki. Koszt opłat ponoszonych z tytułu użytkowania pomieszczeń biblioteki regulowany będzie przez Zleceniobiorcę w ramach otrzymanej dotacji i wynosi szacunkowo około 700 zł miesięcznie.
13.    Zleceniobiorca odpowiedzialny będzie za rekrutację uczestników do Klubu Senior+, od momentu rozpoczęcia działalności oraz w trakcie realizacji zadania w sytuacji rezygnacji seniora z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
14.    Opłata za pobyt w Klubie Senior + będzie pobierana zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr III/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Gorzowie Wielkopolskim.
15.    Wpływy z opłat za pobyt w Klubie Senior+ będą stanowiły dochód Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
16.    Miasto zastrzega sobie prawo do zmiany warunków realizacji zadania i dostosowania ich do postanowień umowy zawartej z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w przypadku otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior+ w ramach rządowego programu „Senior+”.
17.    Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi przewidywanymi rodzajami kosztów, pokrywanymi z dotacji i ujętymi w kosztorysie, do 10% wartości przewidywanych kosztów całkowitych danej kategorii. Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy, będzie miał obowiązek pisemnie uzasadnić dokonanie przesunięcia. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zapreliminowanymi pozycjami, skutkujące zmniejszeniem kosztów poszczególnych pozycji, oraz w zakresie kosztów całkowitych zadania, będą dopuszczalne, o ile nie naruszą innych postanowień zawartej umowy.
18.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
19.    W sytuacji zawieszenia działalności stacjonarnej Klubu Senior+, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i/lub w mieście oraz z uwagi na inne sytuacje, nieprzewidziane podczas ogłaszania konkursu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia uczestnikom Klubu z wykorzystaniem alternatywnych form dotarcia do podopiecznych poza siedzibą Klubu (tzw. praca zdalna).
20.    Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia ewaluacji zadania corocznie za okres danego roku kalendarzowego w okresie trwania zadania i przedstawienia wyników i sposobu jej realizacji w sprawozdaniu rocznym.

 

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 08 lutego 2021 r. do godz. 14:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty wraz z załącznikami należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w ust. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:

1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3)    pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4)    referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych lub roczne w zakresie prowadzenia klubu seniora;
5)    regulamin organizacyjny;
6)    informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania).
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
6.    Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
7.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Klubu Senior +”,  na  adres Urząd  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4,  66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
8.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
9.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony
od … do …”, bądź na każdej ze stron.
11.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
12.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
13.    W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym, na innym druku lub braku minimalnego wkładu własnego, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
w rozdziale 6 uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.    Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1)    niezłożenie oferty w formie papierowej;
2)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII. Informacja o zrealizowanych w latach 2018 – 2020  zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

 

2019

 

Nazwa zadania

Kwota

Podmiot realizujący

„Prowadzenie Klubu Senior+ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 dla 15 seniorów – osób nieaktywnych zawodowo 60+”

62 347,07 zł

Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
ul. Gen. J. Bema 32-34

Zielona Góra

 

2020

 

Nazwa zadania

Kwota

Podmiot realizujący

„Prowadzenie Klubu Senior+ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 dla 15 seniorów – osób nieaktywnych zawodowo 60+”

67 290,44 zł

Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
ul. Gen. J. Bema 32-34

Zielona Góra

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1)    zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

 

 

z up. Prezydenta Miasta

(-)

Małgorzata Domagała

Zastępca Prezydenta Miasta

 


Gorzów Wielkopolski, 18.01.2021 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama