Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Granty na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii

Reklama
Nabór od 14.01.2021 do 08.02.2021 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Niepełnosprawni
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchomił dodatkowy nabór wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu „Pomagajmy Razem”.

Uprawnionymi do złożenia Wniosku są podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które prowadzą DPS, tj.:

1)    jednostki samorządu terytorialnego,

2)    Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia,

3)    inne osoby prawne,

4)    osoby fizyczne.

Wsparcie mogą otrzymać domy pomocy społecznej, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową.

W szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Zasady przyznawania grantów zostały określone w Procedurze udzielania grantów.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w walce z epidemią wirusa Covid-19.

Po wypełnieniu formularza wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do procedury udzielania grantów, należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji: 
1)    przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
2)    w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
3)    przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
4)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: m.kocimska@warmia.mazury.pl (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).

Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów, których wykaz znajduje się w formularzu wniosku (załącznik nr 1 do procedury).

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Termin składania wniosków upływa 8 lutego 2021 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Reklama