Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 12.01.2021 do 03.02.2021 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 454,001 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego.

Cel 1: 

Wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Działania: 

a) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej:

  • opieka i wychowanie,

  • pomoc w nauce,

  • organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę:

  • prowadzenie zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a) zapewnienie wsparcia rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem przez placówkę, minimum 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze, z możliwością przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż 1 miesiąc w roku,

b) zapewnienie uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce,

c) zapewnienie uczęszczającym do placówki dzieciom opieki i wychowania poprzez organizację zajęć mających na celu:

  • pomoc w nauce (minimum 5 godzin tygodniowo),

  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe (minimum 5 godzin tygodniowo),

  • rozwój zainteresowań (minimum 5 godzin tygodniowo),

d) zapewnienie w placówce zatrudnienia zapewniającego opiekę jednego wychowawcy na nie więcej niż 15 dzieci, przy czym w godzinach funkcjonowania placówki muszą być obecne, co najmniej 2 osoby dorosłe w placówce,

e) zapewnienie minimum 50 % miejsc w placówce dla dzieci pochodzących z rodzin ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, przemocą domową bądź wykluczeniem społecznym.

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oczekiwane zmiany społeczne:

Zapewnienie wsparcia rodzicom poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego posiadających kadrę, która obejmie dzieci i młodzież opieką i wychowaniem, pomoże w nauce, zorganizuje czas wolny, zabawy i zajęcia sportowe oraz wspomoże rozwój zainteresowań.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl– pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 3 lutego 2021 roku o godzinie 15:30

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. 
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama