Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie styczeń - grudzień 2021

Reklama
Nabór od 13.01.2021 do 04.02.2021 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie styczeń - grudzień 2021 .

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością” w terminie styczeń - grudzień 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 120.000 zł

1. Charakterystyka zadania:

 1. Cel zadania to wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 85 treningów zgodnie z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania oraz udział we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.
 3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to listy przeprowadzonych treningów oraz wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

2. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)   podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością;

2)   prowadzą udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2020 r.;

3)   uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.

3. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, a dotacja przeznaczona na ten cel nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

4. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5.  Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

6.  Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

7.  Działania związane z organizacją zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych muszą spełniać następujące wymogi:

 1. oferent musi prowadzić działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością, czyli systematyczne zajęcia treningowe, na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi);
 2. oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty;
 3. uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi klub;
 4. zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być okresem roztrenowania), w wymiarze minimum 2 razy w tygodniu, przez 90 minut, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i winny uwzględniać udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych;
 5. w ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane koszty utrzymania lub wynajmu obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty zakupu sprzętu, koszty udziału w zawodach, koszty organizacji zgrupowań, koszty zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz koszty płac szkoleniowców;
 6. w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł;
 7. zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 8. szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków budżetu Miasta Łodzi może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
 9. poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej realizującej zadanie;
 10. jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec;
 11. zajęcia muszą być udokumentowane za pomocą listy przeprowadzonych treningów, którą należy złożyć w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania wraz
  z dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

 

Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama