Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach oświatowych

Reklama
Nabór od 12.01.2021 do 03.02.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach oświatowych.

Forma: powierzenie.

Zadanie polegać ma na:
1. Realizacji programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Preferowane będą:

  • programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii zgodnie z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”,
  • ogólnopolskie programy profilaktyczne m.in. Korekta, Debata, NOE, Spójrz Inaczej, Cukierki, Program Wzmacniania Rodziny, Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice,
  • autorskie programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, pod warunkiem przedstawienia scenariusza zajęć uwzględniającego także ewaluację programu.
    2. Koordynacji zadania oraz przeprowadzeniu naboru i opracowaniu harmonogramu realizacji programów w placówkach edukacyjnych na terenie Wrocławia. Działania zaplanowane w projekcie należy dostosować do bieżącej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z ogólnopolskimi zaleceniami oraz ustaleniami dotyczącymi realizacji programu
    w placówkach edukacyjnych.
    3. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z wybranymi placówkami edukacyjnymi (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w
formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama