Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 roku
Nabór od 13.01.2021 do 04.02.2021 13:00
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 roku.

 

RRG.032.1.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 r.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości łącznej 200.000 zł.

Tytuł zadania publicznego:

Zadanie 1

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie tenis stołowy

200.000 zł

Zadanie 2

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie lekkoatletyka

Zadanie 3

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

Zadanie 4

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka siatkowa

Zadanie 5

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie strzelectwo sportowe

Zadanie 6

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie jeździectwo

Zadanie 7

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie wędkarstwo

III. Cele zadania publicznego 

 1. Celem zadania objętego konkursem jest popularyzacja sportu i zdrowego stylu  życia wśród mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, poprawę warunków uprawiania sportu oraz promocję sportu i gminy Nowa Wieś Lęborska.
 2. Uczestniczenie w rozwoju sportu w poszczególnych dyscyplinach sportowych powinno w szczególności:
 1. odbywać się pod kierunkiem osób posiadających uprawnienia trenerskie,
 2. promować ideę aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 3. umożliwić mieszkańcom Gminy Nowa Wieś Lęborska uprawianie danej dyscypliny sportowej z zachowaniem równowagi pomiędzy sportem dla dzieci i młodzieży, a sportem dla dorosłych.

IV. Oczekiwane rezultaty

1. Zaznacza się, że oferent podejmujący zadanie musi zrealizować w przypadku organizacji:

a) całorocznego szkolenia i współzawodnictwa - minimum 3 rezultaty (do indywidualnego wyboru z przedstawionych poniżej rezultatów),

b) wydarzenia sportowo-rekreacyjnego o charakterze lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim – minimum 2 rezultaty (do indywidualnego wyboru z przedstawionych poniżej rezultatów).

1. Organizacja całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach sportowych

i/lub

2. organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego lub cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska,

i/lub

3. organizacja obozu sportowego/szkoleniowego/półkolonii dla dzieci i młodzieży objętych szkoleniem rocznym,

i/lub

4. organizacja minimum dwóch spotkań dla uczestników zadania dotyczących propagowania zdrowego stylu życia, np. spotkanie z dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem,

i/lub   

5. efektywna promocja zadania w minimum 3 formach, np. prasa, radio, tv, media społecznościowe, plakaty, banery. Jednocześnie realizator zadania zobowiązany jest do przekazania informacji o wydarzeniach do referatu merytorycznego urzędu gminy w Nowej Wsi Lęborskiej celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania punktu 5 oraz 6 oferty w celu oceny czy rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent wie jak je zbadać.

V. Zasady przyznania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania. Oznacza to, iż oferent zapewnia wkład własny na realizację zadania w wysokości minimum 20 % ogólnych kosztów zadania.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 90 % założonych rezultatów, a oferent realizujący rezultat określony w dz. IV ust.1 pkt 1,3,4 zaangażuje w realizację zadania odbiorców, których 70 % stanowić będą mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 5. Plan i harmonogram działań w ofercie musi być czytelny, logiczny i odpowiadać zaplanowanym działaniom.
 6. Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:
 1. realizację programów szkolenia sportowego, tj.:

- transport, wyżywienie i zakwaterowanie (w przypadku wyjazdów na mecze, turnieje, obóz sportowy),

- opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych (opłaty wpisowe, startowe, delegacje sędziowskie),

- opieka medyczna szkolenia sportowego i zawodów,

- wynagrodzenie oraz koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry szkoleniowej,

- zakup napojów izotonicznych, regenerujących, wody,

b. zakup sprzętu, odzieży i obuwia sportowego,

c. opiekę medyczną i badania lekarskie,

d. pokrycie kosztów organizacji zawodów i wydarzeń sportowych,

e. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i rozgrywania zawodów.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 5. udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym,
 6. działalność polityczną i religijną,
 7. pokrycie następujących kosztów bezpośrednio związanych ze współzawodnictwem sportowym: licencje klubowe, zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 8. ubezpieczenie i obsługę księgową w ramach realizowanego zadania,
 9. usługi cateringowe,
 10. prowadzenie/utrzymanie strony internetowej,
 11. usługi pralnicze.

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadań obejmuje okres: od 13 stycznia 2021 r.  do 20 grudnia 2021 r.
 2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie poziomu osiągnięcia rezultatów oraz faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych dowodami księgowymi w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa.
 4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym  ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

VII. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 04.02.2021 r., do godz. 13:00.
 2. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 3. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia złożenia oferty” z czytelnymi podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub w innym rejestrze lub ewidencji, należy w oryginale, w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2021r. do godziny 15.30  złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ulica Grunwaldzka 24, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul Grunwaldzka 24  (decyduje data wpływu do urzędu).
 4. Podpis osoby/osób zatwierdzających „Potwierdzenie złożenia oferty” powinien być czytelny lub w przypadku parafy opatrzony pieczęcią osoby podpisującej „Potwierdzenie”. Podpis nieidentyfikowalny powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 5. Oferty lub oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 6.  Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 7. Do oferty należy dołączyć:

a) wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o oferencie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej oferenta,

b) obowiązujący statut organizacji,

c) jeżeli w imieniu danego podmiotu działa osoba trzecia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.

W części II pkt 1 oferty należy wpisać numer rachunku bankowego oferenta.

W przypadku ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do dostarczenia brakujących dokumentów lub poprawienia błędów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.


VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonują członkowie Komisji Konkursowej poprzez wypełnienie Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Ostateczna ocena merytoryczna oferty wynika ze średniej arytmetycznej indywidualnych ocen członków Komisji.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje poprzez dokonanie oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową.
 5. Oferent, który nie złożył, w terminie określonym umową, sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2020, otrzyma kwotę pomniejszoną o 20% wysokości przyznanej dotacji.
 6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawioną przez Komisję Konkursową.
 7. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od podjętej decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty nie służy odwołanie.
 9. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.nwl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

IX. Pozostałe warunki:

 1. Każdy oferent może złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie. Na każde zadanie należy złożyć odrębną ofertę za pośrednictwem systemu „Witkac”  i do każdej z ofert  dostarczyć „Potwierdzenie złożenia oferty” do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
 2. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji jednego zadania kilku podmiotom po podziale środków przeznaczonych na realizację tego zadania.
 3. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa niż wnioskowana kwota, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu zadania. Zmiany dokonuje się za pomocą systemu „Witkac”.
 4. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, mogą zostać przekazane podmiotom, które kolejno uzyskały najlepszą ocenę ostateczną.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy, a wybranym oferentem według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na realizację zadania, wybrany oferent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych faktach Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 7. Wydatkowanie przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem może sprawić wstrzymanie dalszego dofinansowania realizacji zadania i zwrot środków wydanych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

X.  Koszty zadań zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2020:

 1. W 2020 roku z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska przekazano dotacje na dofinansowanie zadań
  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 101.300 zł.

L.p.

Podmiot

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanej dotacji

Całkowita kwota zadania

1.

Klub Karate „Shotokan”

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie karate sportowe

9.000 zł

16.000 zł

2.

Klub Sportowy „Start” Łebień

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

11.250 zł

14.600 zł

3.

UKS „Libero”

Łebień

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka siatkowa

6.500 zł

12.500 zł

4.

Klub Sportowy „Anioły”

Garczegorze

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

30.400 zł

38.500 zł

5.

GKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie tenis stołowy

8.500 zł

11.160 zł

6.

GKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie lekkoatletyka

3.500 zł

4.375 zł

7.

UKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie strzelectwo sportowe

1.150 zł

1.450 zł

8.

UKS „Tęcza”

Nowa Wieś Lęborska

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

5.000 zł

6.250 zł

9.

Klub  Sportowy „Zenit” Redkowice

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie piłka nożna

12.500 zł

15.625 zł

10.

Fundacja Ekologiczno-Sportowa im.T.Hopfera

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska
w dyscyplinie lekkoatletyka

3.500 zł

37.903,44 zł

11.

Klub Sportowy „Anioły”

Garczegorze

Juniorskie zakończenie sezonu 2020

10.000 zł

10.000 zł

RAZEM:

101.300 zł

168.363,44 zł

 

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3

 

Załącznik nr 1

Karta oceny formalnej

Nr oferty: ........

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………….……..

Nazwa zadania będącego przedmiotem oferty:

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo

 

 

L.p.

Kryteria oceny formalnej

Tak/Nie

Uwagi

1

Oferta i oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” złożone w terminie *

 

 

2

Oferta złożona przez podmiot uprawniony*

 

 

3

Oferta złożona przez organizację działającą w zakresie zadań objętych konkursem*

 

 

4

Oferta podpisana przez osoby uprawnione*

 

 

5

Oferta zawiera wymagane załączniki

 

 

6

 

Inne: ……………

 

 

 

Oferta przechodzi do oceny merytorycznej

 

 

 

*wystąpienie braku przy kryterium powoduje odrzucenie oferty i nie podlega ona dalszej ocenie

 

 

Czytelne podpisy członków Komisji Konkursowej:

 1. …………….….……………
 2. ……………………………...
 3. ……………….………….….
 4. ……………….……………..
 5. …………….………………..

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Karta oceny merytorycznej

Nr oferty: ........

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………….……..

Nazwa zadania będącego przedmiotem oferty:

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie lekkoatletyka

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo sportowe

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo

 

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie wędkarstwo

 

 

L.p.

Kryterium oceny formalnej

Ocena cząstkowa
w skali 0-5 punktów

1

Merytoryczne – jakość przygotowania oferty: zrozumiała; przejrzysty i kompletny opis działań; czytelnie i realistycznie przedstawione cele realizacji zadania; dobrze przemyślany i przekonujący plan działania; oryginalność i innowacyjność realizacji zadania

 

2

Rezultaty i oddziaływanie społeczne – znaczenie realizacji zadania dla zaspokojenia obiektywnych potrzeb adresatów zadania; dostępność zadania; realność i mierzalność rezultatów (wskazanie konkretnych wskaźników); dobrze dobrany sposób monitorowania rezultatów

 

3

Finansowe – realny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych w budżecie kosztów kwalifikowanych; wysokość udziału środków własnych i pochodzących z innych źródeł finansowania

 

4

Kompetencje i możliwości realizacji zadania – kompetencje i możliwości realizacji zadania w przewidywanym czasie i przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych; dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze; kwalifikacje wykonawców zadania

 

5

Dotychczasowa współpraca – ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez Gminę w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania, prawidłowości wykorzystania oraz rzetelność i terminowość rozliczania przyznanych na ten cel środków finansowych

 

 

Ocena łączna:

 

 

 

 

 

 

 

..……………………………………………….

Data i czytelny podpis członka Komisji Konkursowej

 

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach otwartych konkursów ofert

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gmina Nowa Wieś Lęborska informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Nowa Wieś Lęborska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Gmina Nowa Wieś Lęborska nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

8. Dobrowolność podania danych oraz okres przechowywania

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana. W razie niepodania danych może to skutkować odmową rozpatrzenia oferty i sporządzenia umowy na realizację zadania publicznego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama