Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 12.01.2021 do 03.02.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży.

Forma: powierzenie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Minimalizowanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii poprzez kształtowanie umiejętności psychospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności oraz rozwój społeczny.

Zadanie polegać ma na:
1. Przeprowadzeniu naboru placówek edukacyjnych, w których będzie realizowane zadanie. Działania zaplanowane w projekcie należy dostosować do bieżącej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z ogólnopolskimi zaleceniami oraz ustaleniami z placówkami edukacyjnymi.
2. Realizowaniu dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii zajęć edukacyjno-wspierających, mających na celu:

  • profilaktykę zachowań ryzykownych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • wspomaganie rozwoju osobistego i emocjonalnego,
  • promowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji,
  • kształtowanie umiejętności społecznych,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • poprawę samooceny,
  • zwiększenie motywacji do samorozwoju,
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności.

3. Opracowaniu harmonogramu realizacji zadania. Uzgodnieniu terminów działań z dyrektorami placówek edukacyjnych.
4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z ośrodkami i szkołami (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w
formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama