Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 08.02.2021 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 129,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 129 600,00 zł w tym:
w 2021 roku: 48 000,00 zł,
w 2022 roku: 57 600,00 zł,
w 2023 roku: 24 000,00 zł
(stawka wsparcia: 1 200,00 zł/mieszkanie dla wychowanków/m-c).

 1. Cel zadania: usamodzielnienie uczestników oraz nauka w kierunku zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych, zdrowotnych oraz umożliwiająca samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • miesięczna liczba miejsc zapewnionych w mieszkaniu dla osób kierowanych przez MOPR w Gdańsku;
 • liczba godzin zapewnionego wsparcia w ciągu tygodnia;
 • liczba dni w tygodniu, w których będzie zapewnione wsparcie;
 • % wzrostu umiejętności uczestników umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny);
 • % uczestników, którzy podejmą/utrzymają zatrudnienie;
 • inne – zaproponowane przez Oferenta.
 1. Termin realizacji zadania: 1 marca 2021 r. – 31 maja 2023 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: 4 lokale znajdujące się w dyspozycji Oferenta.
 3. Adresaci: usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej.
 4. Zakres zadania:
  1) zapewnienie wsparcia dla min. 4 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w 4 mieszkaniach wspomaganych;
  2) charakter mieszkania oraz standardy świadczonych usług określone uchwałą Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 oraz zarządzeniem Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023, zm. Zarządzeniem Nr 209/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05 lutego 2018 r.;
  3) kandydaci do udziału w projekcie w ramach mieszkań wspomaganych rekomendowani są przez organizację pozarządową lub/i pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje MOPR w Gdańsku na podstawie opinii Komisji Kwalifikującej do mieszkań wspomaganych/ ze wsparciem, w skład której wchodzą przedstawiciele MOPR w Gdańsku i NGO;
  4) podczas realizacji zadania możliwa jest zmiana funkcjonowania mieszkania, tj. z mieszkania wspomaganego na mieszkanie ze wsparciem lub na mieszkanie „docelowe”, w zależności od poziomu usamodzielnienia (zdiagnozowanych potrzeb). Decyzja podejmowana jest przez Podzespół Kwalifikacyjny do projektów w ramach Modelu Mieszkań ze Wsparciem GPMS;
  5) do zadań Organizacji prowadzącej mieszkania należeć będzie:
    a) opracowywanie diagnozy - zapoznanie z osobą/rodziną i poznanie jej oczekiwań,
    b) zawarcie trójstronnej umowy cywilnoprawnej (pomiędzy uczestnikiem, organizacją pozarządową i MOPR w Gdańsku) oraz opracowywanie, zawarcie i realizacja trójstronnego kontraktu pomiędzy uczestnikiem, organizacją pozarządową i MOPR
        w  Gdańsku dot. pobytu w mieszkaniu wspomaganym (w przypadku przekwalifikowania na mieszkanie ze wsparciem – zawarcie czterostronnego kontraktu),
    c) pprowadzenie działań wspierających na rzecz uczestników świadczone przez min. 5 dni w tygodniu, łącznie min. 15 h/tydz.,
    d) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc (z podziałem wsparcia na poszczególne mieszkania), składanego do MOPR do 3-go dnia każdego miesiąca,
    e) przedstawianie comiesięcznej ewidencji mieszkańców oraz przypisów odpłatności (przekazywanie do MOPR w Gdańsku do 3 dnia każdego miesiąca),
    f) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu,
    g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),
    h) monitoring oraz ocena postępów uczestnika (średnio raz na 6 miesięcy i na zakończenie wsparcia);
  6) działania wspierające proces usamodzielniania realizowane będą poprzez:
    a) zapoznanie z uczestnikiem i poznanie oczekiwań,
    b) zbudowanie pakietu usług dla każdego uczestnika opartego na przeprowadzonej analizie sytuacji,
    c) realizację kontraktu zawierającego m.in. cele pracy, przewidywane efekty oraz zobowiązania stron dla osiągnięcia celów i terminy realizacji,
    d) zapewnienie uczestnikom zadania wsparcia w postaci:
       - poradnictwa specjalistycznego, w szczególności pedagogicznego, psychologicznego,
       - pomocy udzielanej przez innych specjalistów w zależności od rozpoznanego od problemu uczestnika, np. doradcy zawodowego,
       - pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.,
  7) zakres udzielanego wsparcia zależeć będzie od diagnozy i etapu usamodzielniania, na którym znajdują się mieszkańcy; główne założenia danej formy pomocy to m.in.:
    a) przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia,
    b) doskonalenie ich umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
    c) wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami i gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi,
    d) wsparcie w integracji ze środowiskiem,
    e) wsparcie w podjęciu/kontynuowaniu lub podjęciu/ utrzymaniu zatrudnienia;
  8) Organizacja zobowiązana jest do stosowania uchwały Nr XXIX/747/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, w tym chronionych w Gdańsku ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych;
  9) ewaluacja postępów w aktywizacji uczestników projektu.
 5. Wymagania kadrowe: wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia), min. dwuletnie doświadczenie kadry realizującej wsparcie w prowadzeniu działań ukierunkowanych na usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej.
 6. Zastrzeżenia: wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu treningów mieszkaniowych dla wychowanków pieczy zastępczej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama