Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWP: Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 15.02.2021 15:00
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Pytania dotyczące naboru prosimy kierować: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa DziałaniaBiuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30tel.: (87) 565 53 64Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny tel: (87) 735 13 89 od poniedziałku do środy oraz piątek w godz. 7:30 – 15:30e-mail: biuro@su-se.pl
Łączny budżet 470,54 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 449,07 tys. PLN
Rodziny, Dzieci, Niepełnosprawni
Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFS/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023
Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/21

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 18 stycznia 2021r. od godziny 8:00 do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:00 (zamknięcie generatora).

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od 18 stycznia 2021r. od godziny 8:00 do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 15:30, przy czym elektroniczna wersja wysłana powinna być przez generator wniosków do godziny 15.00 dnia 15 lutego 2021r.

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce składania wniosków

Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy złożyć w siedzibie „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 (za wyjątkiem pierwszego dnia trwania naboru, kiedy to wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą od godz. 8:00)

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki), co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępnej na stronie: zawierającej ogłoszenia o naborach wniosków.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS, która jest dostępna na stronie: RPO Wojewodztwa Podlasiego na lata 2014-2020. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w Ogłoszeniu o naborze wniosków podając ten fakt do publicznej, co najmniej poprzez stronę internetową LGD i RPOWP 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.2.0;
  Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
  w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD jednak nie później niż ostatni dzień trwania naboru do godziny 15.30), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS, wnioski powinny być złożone w trzech egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub dwa oryginały i kopia lub trzy oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku, wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) (pdf i xml)

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej. 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. 
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Forma wsparcia

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR).

ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w ramach projektu dopuszczonej w tym naborze metody rozliczania wydatków.

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 9 W Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, stanowiącą załącznik do uchwały 71/1109/2019Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24.09.2019 r., stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:    

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • podmioty ekonomii społecznej oraz
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Z Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały Nr 154/2470/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 września 2020 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem objęte są projekty dotyczące typu projektu nr 9 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

 • 9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych 
  lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);
 • 9b) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • 9c) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
 • 9d) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. dowóz osób potrzebujących wsparcia 
  w codziennym funkcjonowaniu, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);
 • 9e) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się (być zgodne) w Lokalną Strategę Rozwoju oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 10.

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 470 540,20 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 449 070,00 PLN na projekt

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

 • minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Inne ważne informacje

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Reklama