Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Reklama
Nabór od 18.01.2021 do 07.02.2021 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 181,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok.

I.     Rodzaj zadania i wysokość dotacji:

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1.    Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

2.    Na realizację zadania w roku 2021 przeznacza się kwotę w wysokości 181 700 zł, kwota dotacji zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu realizacji zadania.

3.    Wysokość dotacji może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników Klubu Samopomocy oraz decyzji Wojewody.

4.    Zadanie polega na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla 27 uczestników z zaburzeniami psychicznymi (udokumentowanymi stosownymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczeniami równoważnymi do wyżej wymienionych) – mieszkańców Miasta Rzeszowa, w którym będą świadczone usługi polegające na nauce, rozwijaniu i podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób mających trudności z pełnieniem określonych ról społecznych, mające na celu konkretną poprawę jakości życia uczestników Klubu Samopomocy i ich rodzin. Oferent winien dysponować odpowiednią bazą lokalową (wyposażone pracownie, pomieszczenie świetlicowe – stosownie do prowadzonych w nich zajęć, sanitariaty, zaplecze kuchenne, brak barier architektonicznych).

Zajęcia w Klubie Samopomocy odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie  osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego   usług wspierająco-aktywizujących w środowisku lokalnym.

Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście bądź listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp. wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2021 - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zgodnie z formularzem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. 

Za datę wpływu oferty do sekretariatu MOPS uznaje się złożenie oferty w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 18 stycznia 2021.

Reklama