Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej
Nabór od 08.01.2021 do 29.01.2021 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 2 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Rodziny
Gmina Krosno Odrzańskie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej.

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 Na podstawie:

 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057);
 2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057);
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1488);
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/20z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
 5. zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 164/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie",

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej.

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalność charytatywna obejmuje:

 • tworzenie i realizację programów osłonowych,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, wymagających wsparcia i ochrony poziomu życia,
 • organizowanie i udzielanie pomocy materialnej dla osób o niskich dochodach, bezdomnych, a także dla rodzin wielodzietnych.

 

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).

W roku 2020 nie przekazano środków finansowych na realizację tego typu zadań.

2. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranymi podmiotami.

3. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4. Wkład własny oferenta w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.

Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Nie przewiduje się możliwości wniesienia wkładu rzeczowego.

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie (stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 164/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie).

6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:

 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. dysponują odpowiednimi zasobami lokalowymi, rzeczowymi (wyposażenie), umożliwiającymi realizację zadania,
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2021 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

1) dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania;

2) wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

 1. koszty merytoryczne (koszty realizacji działań),
 2. koszty administracyjne (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu);

3) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 50 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy;

4) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy;

5) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Burmistrza oraz aneksu do umowy;

6) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ogłoszeniu rezultatów.

Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowanena to zadanie.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania wskazanego w umowie.

8. Termin składania ofert

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą systemu informatycznego „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl do 29.01.2021 r. do godziny 15:30.

Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w statucie, należy przesłać lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego”, w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 01.02.2021 r. do godz. 16:30 (obowiązuje data wpływu do urzędu).

Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS);
 2. aktualny statut organizacji (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS);
 3. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

Podmiot zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy podmiotu lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Oferta powinna zawierać istotne, precyzyjne informacje, na podstawie których w obiektywny sposób możliwe będzie dokonanie oceny przedstawionego wniosku.

Wymagane jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III. Opis zadania pkt. 6 oferty (nieuzupełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami będzie uznane za błąd formalny).

9. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

10. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:

1) wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,

2) kryteriów oceny formalnej nie spełniają i będą odrzucone z przyczyn formalnych, oferty:

 1. złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 2. złożone przez organizację statutowo nieuprawnioną do ubiegania się o przyznanie dotacji w danym zakresie tematycznym,
 3. złożone przez jednego oferenta w liczbie większej liczby ofert, niż wskazane w ogłoszeniu konkursowym (dotyczy także oferty wspólnej),
 4. złożone na niewłaściwym formularzu,
 5. zawierające inne błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego;

3) oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej;

4) kryteria oceny merytorycznej:

 1. zgodność oferty z założeniami konkursu;
 2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz sposoby rozwiązywania ujętych problemów;
 3. przejrzystość i rzeczowość opisu zadań, z uwzględnieniem poszczególnych działań;
 4. przewidywana trwałość i adekwatność efektu do wysokości dotacji;
 5. spójność harmonogramu z kosztorysem;
 6. realność budżetu w stosunku do zadania;
 7. czytelność budżetu;
 8. zasadność kosztów;
 9. kalkulacja kosztów realizacji zadania;
 10. procentowy udział wnioskowanej dotacji w koszcie całkowitym zadania;
 11. wkład własny oferenta w całkowity koszt realizacji zadania;
 12. posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych, wyposażenia itp.;
 13. posiadanie odpowiedniej kadry (kwalifikacje i doświadczenie osób kluczowych);
 14. posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu;
 15. rzetelność i terminowość rozliczania się z realizacji dotychczasowych zadań;

5) ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie;

6) od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „witkac.pl.”

12. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

13. Organizacje pozarządowe wyrażające chęć udziału w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 22.01.2021 r. W pracy komisji konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama