Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

"Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 roku"

Reklama
Nabór od 08.01.2021 do 29.01.2021 15:30
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 roku".

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2021 rok ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania.

Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 roku.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Na realizację zadania w budżecie miasta przewidziano środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.

Podmioty uprawnione do składania ofert i prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania realizacji zadań w sferze pomocy społecznej. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 85 % kosztów realizacji całego zadania.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być wspierane tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców miasta Łomży. Uprawnione podmioty mogą złożyć po jednej ofercie na realizację zadania. Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoważne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

c) Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 319/XXXI/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”;

d) Uchwały Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Termin realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane w 2021 r. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy, nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

Prezydent Miasta Łomża nie udziela dotacji na:

- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżąca działalnością;

- wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.

V. Termin składania ofert.

1. Ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2021 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl

2. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2021 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża  (liczy się data nadania w placówce pocztowej/kurierskiej) z dopiskiem:

           Urząd Miejski w Łomży

          18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek 14

          KONKURS – „Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 roku.”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru oferty.

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomża zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 319/XXXI/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

3. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

4. Odrzuceniu podlegają oferty: niekompletne; złożone na innych drukach; nieprawidłowo wypełnione; złożone przez oferentów nieuprawnionych; niepodpisane przez osoby upoważnione lub podpisane przez osoby nieupoważnione; niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu; dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu; złożone po wyznaczonym terminie oraz nie złożone za pośrednictwem platformy witkac.pl

5. Oferty, w których wkład osobowy, w tym koszt pracy wolontariatu przekracza 1,5 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji – podlegają odrzuceniu.

6. Oferty, w których wykazano koszty rzeczowe jako wkład własny – podlegają odrzuceniu.

7. Oferty, w których dotacja na realizację zadania publicznego jest wyższa niż 85 % kosztów realizacji zadania – podlegają odrzuceniu.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym za pomocą platformy witkac.pl

9. Do oferty należy dołączyć (elektronicznie):

a) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kopię aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu) bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych.

10. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację, w tym:

- zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta;

- wkład finansowy oferenta i/lub udział środków finansowych z innych źródeł;

- wkład osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i społeczna praca członków.

b) jakość wykonania zadania publicznego, w tym:

-  zgodność rezultatów z celami zadania, realność ich osiągnięcia;

-  plan i harmonogram działań (jakość i atrakcyjność działań, spójność projektu);

-  kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie wykonywała zadanie;

- komplementarność zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty;

 - określenie grupy docelowej i sposobu zaspokojenia jej potrzeb poprzez zadanie.

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym racjonalność i zasadność kosztów w stosunku do założonych działań

d) ocena dotychczasowej współpracy, w tym rzetelności i terminowości rozliczania zadań

VII. Wyniki konkursu.

1. Opinia Komisji Konkursowej, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

2. Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

3. Prezydent Miasta Łomży niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.um.lomza.pl

4. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i niezwłocznie  zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

VIII. Zrealizowane w latach ubiegłych przez Urząd Miejski w Łomży zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej:

Zadanie - Dożywianie osób ubogich:

w latach 2011 – 2012 w wysokości 52 685 zł rocznie

w latach 2013 – 2014 w wysokości 52 200 zł rocznie

w latach 2015 – 2020 w wysokości 72 336 zł rocznie

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie ,,RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1) dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, email : prezydent@um.lomza.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez adres  email a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33 w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Łomży a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 roku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)., art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
  5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy.
  8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama