Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie nr 4/2021 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział...

Reklama
Ogłoszenie nr 4/2021 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Nabór od 07.01.2021 do 28.01.2021 23:59
Wydział Oświaty i Kultury
Łączny budżet 170 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Jarocin, Wydział Oświaty i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr 4/2021 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 28.01.2021 r.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2020 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2021 r.

1.

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

210.000,00 zł

170.000,00 zł

 

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

 

 

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt
 2. osiągalność i realność celów: 0-5 pkt
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0-10 pkt

20

 

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

 1. opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-2 pkt
 2. zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-3 pkt
 3. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze: 0-5 pkt.
 • do 5 lat: 3 pkt
 • pow. 5 lat: 5 pkt

10

 

 

Liczba punktów zdobytych w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w Systemie Sportu Młodzieżowego w roku 2020*

do 5 punktów: 3 pkt

od 6 do 20 punktów: 5 pkt

powyżej 20 punktów: 7 pkt

7

 

 

Liczba potencjalnych beneficjentów (bez trenerów) posiadających licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego

 • do 20 uczestników: 3 pkt
 • powyżej 20 uczestników: 5 pkt

5

 

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. liczba zajęć w tygodniu w ramach zadania: 0-10 pkt
 • do 3h/tydz.: 5 pkt
 • powyżej 3h/tydz.: 10 pkt
 1. przydatność i adekwatność działań: 0-5 pkt

15

 

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-2 pkt
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-3 pkt
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-3 pkt

10

 

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna: 0 pkt
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin: 2 pkt
 3. ocena pozytywna: 3 pkt

3

 

 

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-2 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-2 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

10

 

 

Udział finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

21-30 % kosztów ogółem: 10 pkt

31-50 % kosztów ogółem: 15 pkt

pow. 50 % kosztów ogółem: 20 pkt

20

 

 

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama