Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Edukacja ekologiczna

Reklama
Nabór od 07.01.2021 do 29.01.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Powiatu Giżyckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Powiatu Giżyckiego zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 z zakresu edukacji ekologicznej.

ADRESACI KONKURSU

Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”. 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinie: 

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:

1) organizacja otwartych  konkursów  fotograficznych  o tematyce ukazującej unikalne walory regionu Wielkich Jezior Mazurskich,

2) konkursy plastyczne dla uczniów szkół każdego szczebla,

3) konkursy wiedzy o regionie Wielkich Jezior Mazurskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

4) innowacyjne formy edukacji ekologicznej. 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 15.000 zł. W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 10.750 zł, a w roku 2019 kwotę 11.100 zł. 

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Reklama