Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 29.12.2020 do 30.06.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Giżyckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Powiatu Giżyckiego zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

ADRESACI KONKURSU

Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”. 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinie: 

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2021 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2021 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 600 zł, natomiast w roku 2019 nie przekazano na ten cel środków.

Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2021 rok:

  • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej

w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko

  • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia

w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.

Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia. 

W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:

1) Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                                 

2) Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.

3) W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.

4) Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5) W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.

6) Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

Reklama