Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 29.12.2020 do 30.06.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Giżyckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Powiatu Giżyckiego zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

ADRESACI KONKURSU

Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”. 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinie: 

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2021 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2021 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 600 zł, natomiast w roku 2019 nie przekazano na ten cel środków.

Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2021 rok:

  • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej

w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko

  • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia

w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.

Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia. 

W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:

1) Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                                 

2) Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.

3) W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.

4) Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5) W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.

6) Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

Reklama