Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego

Reklama
Nabór od 29.12.2020 do 29.01.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Giżyckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Powiatu Giżyckiego zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO.

ADRESACI KONKURSU

Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”. 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinie: 

Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO (organizacja szkoleń, konferencji, doradztwo)

Kadra realizująca zadanie udzielać będzie organizacjom pozarządowym wsparcia  merytorycznego wynikającego ze zdiagnozowanych potrzeb NGO, w tym zorganizuje minimum 2 otwarte szkolenia/konferencje z zakresu:

a) zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,

b) planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,

c) opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,

d) udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,

e) wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,

f) form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.

Osoba prowadząca szkolenie/konferencję w imieniu organizacji powinna posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Nie będą finansowane żadne koszty usług poza usługami doradczymi. W szczególności nie będą finansowane działania marketingowe oraz jakiekolwiek inne rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp. Mogą one stanowić jedynie własny wkład organizacji do projektu.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 5.000 zł. W roku 2020 i 2019 nie przekazano na ten cel środków.
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Reklama