Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Profilaktyka i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 29.12.2020 do 29.01.2021 15:00
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Powiatu Giżyckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Powiatu Giżyckiego zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

ADRESACI KONKURSU 

Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”. 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinie: 

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:

1) podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia oraz wspierających zdrowie psychiczne,

2) prozdrowotne działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa (szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy, imprezy prozdrowotne) w zakresie: autyzm, profilaktyka raka piersi, geriatria, COVID-19,

3) wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 35.000 zł, z tego:

            a) na zadania „podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia…” i  „prozdrowotne działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa” – 10.000 zł;

            b) na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin…” – 25.000 zł.

W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 26.450 zł, a w roku 2019 kwotę 31.600 zł.

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Reklama