Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 25.01.2021 16:00
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 3,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci, Niepełnosprawni
Prezydenta Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaj i formy zadania. 

1. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

1) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych; 

2) szkolenie sportowców z niepełnosprawnością w różnych dyscyplinach sportowych; 

3) organizacja znaczących imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej; 

4) organizacja imprez, widowisk i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta; 

5) udział czołowych zielonogórskich zespołów w rozgrywkach sportowych; 

6) prowadzenie działalności informacyjnej o tematyce sportowej, dotyczącej zielonogórskich klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej; 

7) wspieranie imprez i przedsięwzięć sportowych; 

8) wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania. 

1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 3 400 000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem organizacji pozarządowej oraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie do dnia 25 stycznia 2021 roku, do godz. 16:00, lub złożyć w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra w biurze obsługi interesanta (parter w budynku przy ul. Podgórnej 22). 

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztąlub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. 3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.plz zakładki „Organizacje pozarządowe” -„Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.plz działu„Konkursy ofert”oraz w biurze obsługi interesanta (parter w budynku przy ul. Podgórnej 22) po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 68 4564305/309

Reklama