Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 31.12.2020 do 29.01.2021 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 40 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel: Upowszechnienie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych Opola.

Działania: 

1) organizowanie wystaw plenerów malarskich, fotograficznych innych działań z zakresu sztuk wizualnych,

2) wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury,

3) wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych,

4) organizowanie m.in. festiwali przeglądów, gier, prezentacji,wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i koncertów,

5) organizowanie konferencji naukowych i innych form poświęconych kulturze,

6) opracowanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji periodyków, książek, katalogów o charakterze historycznym, literackim i artystycznym, nieprzeznaczonych do sprzedaży,

7) Nowatorskie działania wzbogacające ofertę kulturalną,

8) Działania kulturalne o szczególnym znaczeniu dla Miasta Opola.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) zapewnienie możliwości uczestniczenia dzieci, młodzieży bądź dorosłych w różnych formach zajęć, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych; 

2) wzbogacenie życia kulturalnego w Opolu – organizacja różnorodnych form;

3) promocja potencjału kulturalnego Opola;

4) wspieranie aktywności i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów, pokazów, wystaw, konkursów;

5) integracja różnych środowisk artystycznych; 

6) organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń.

Oczekiwane zmiany społeczne: wytworzenie, bądź utrwalenie zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego; popularyzacja edukacji przez sztukę.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia: 29 stycznia 2021 r. o godz. 15:30 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniehttps://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy  przesłać mailem na adres ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. 

Reklama