Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 26.01.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 260 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych.

Forma: powierzenie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży poprzez promowanie racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.

Rozpoczęcie od 08.02.2021 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.
Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Zadanie ma polegać na:
1. Organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem metod i form motywujących do zmiany stylu życia w środowisku dzieci i młodzieży (warsztaty, szkolenia, pokazy itp.).
2. Wdrożeniu procedury certyfikacji placówek opiekuńczych i edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 2 i 3 (załącznik 2 – „Zasady certyfikacji z zakresu zdrowego żywienia”, załącznik 3 – „Zasady certyfikacji z zakresu promowania aktywności fizycznej”).
3. Współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wdrażania procedur certyfikacji, w tym: przyznawania, utrzymywania, wycofywania certyfikatów placówkom opiekuńczym i oświatowym.
4. Prowadzeniu konsultacji merytorycznych dotyczących zasad zdrowego i racjonalnego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, dla placówek opiekuńczych i edukacyjnych posiadających certyfikat zdrowego żywienia dla
stołówki, certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych, certyfikat promowania aktywności fizycznej lub zainteresowanych ich uzyskaniem.
5. Przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości przyznania certyfikatów.
6. Przygotowaniu oraz zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla placówek, które otrzymają certyfikaty (tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych itp.) oraz tych placówek, które już posiadają certyfikaty.
7. Sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad:

  • 152 placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki, w tym: 28 żłobków i klubów dziecięcych, 75 przedszkoli oraz 49 szkół wszystkich poziomów nauczania,
  • 10 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
  • 86 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej, w tym: 43 przedszkoli i 43 szkół różnych poziomów nauczania.
    8. Dostosowaniu działań zaplanowanych w projekcie do bieżącej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z ogólnopolskimi zaleceniami.
    9. Dokumentowaniu działań realizowanych w ramach projektu.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama