Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 25.01.2021 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Cel 3: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania: Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

a) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  • realizacja programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • promowanie i nauka konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym mediacji.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

  • Przeprowadzenie warsztatów, treningów i programów profilaktycznych.

Oczekiwane zmiany społeczne:

  • zwiększenie dostępności i skuteczności działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • powstrzymanie stosowania przemocy poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijania samokontroli oraz przestrzegania zasad współżycia w rodzinie czy szkole.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl– pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 25 stycznia 2021 roku o godzinie 15:30

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama