Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 25.01.2021 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel: Integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Działania: 

a) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną,

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzi aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,

c) prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji,

d) wydanie elektronicznego informatora o organizacjach pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów,

e) organizacja happeningu integracyjnego w ramach Kampanii ,,Opole w Rytmie życzliwości",

f) Organizacja Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.

4. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a) zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez udział w zorganizowanych imprezach kulturalno-rekreacyjnych,

b) zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych,c)upowszechnienie wiedzy na temat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Opola.5.Oczekiwane zmiany społeczne:a)podniesienie poziomu aktywności osób niepełnosprawnych,

b) zwiększenie poziomu wiedzy,

c) integracja środowiska osób niepełnosprawnych.

Termin i zasady składania ofert

1. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty i wydrukowanego z Generatora potwierdzenia wynosi 21 dni od daty ostatniego ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu.

2. Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów. 

3. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl. –pod nazwą właściwego konkursu. 

4. Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. 

5. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.opole.pli w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1, Opole

Reklama