Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r

Reklama
Nabór od 07.01.2021 do 02.02.2021 15:30
Referat Rozwoju i Promocji
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy Somonino, Referat Rozwoju i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. .

I.

RODZAJE ZLECANYCH ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ICH REALIZACJI:

W ramach konkursu będą dotowane zadania w zakresie:

1.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł

 1. działalność kulturalna w tym organizacja różnego typu imprez kulturalnych  lub zajęć dla dzieci i dorosłych
 2. kultywowanie kultury kaszubskiej oraz promocja lokalnych twórców,
 3. upamiętniania miejsc pamięci narodowej oraz pielęgnowania historii i tradycji regionu oraz kraju,
 4. zwiększenie aktywności społecznej seniorów przez przedsięwzięcia artystyczne, integracyjne i kulturalne
 5. Wsparcie przedsięwzięć promujących kulturę w dziedzinach: film, muzyka, sztuka, teatr, taniec, fotografia oraz działania multimedialne.

2.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- 40 000,00 zł

 1. organizacja imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych,
 2. popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 3. organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych lub sportowo-rekreacyjnych,
 4. szkolenie i współzawodnictwo sportowe,
 5. zwiększenie aktywności seniorów przez zajęcia sportowe,
 6. wspieranie działań promujących gminę poprzez upowszechnianie sportu.

3.  Turystyka i krajoznawstwo – 15 000,00 zł

a)        organizacja aktywnego wypoczynku dla mieszkańców na terenie gminy,
b)        promocja potencjału turystycznego i przyrodniczego gminy,
c)        poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające atrakcyjność turystyczną gminy,
d)        działania edukacyjne dotyczące ruchu rowerowego i elementów zrównoważonego transportu niezmotoryzowanego, wspieranie tworzenia i promocji lokalnych produktów turystycznych

 

II.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania z przekazaniem dofinansowania na realizację zadania.

3. Po wypełnieniu i złożeniu elektronicznie oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać zgodnie z Rozdz. IV pkt. 1 

4. Podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść co najmniej 10% wkładu własnego finansowego w stosunku do całości zadania.
Przez finansowy wkład do zadania należy rozumieć wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji, tj. środki finansowe własne, jak i pozyskane z innych źródeł, w tym publicznych.

5. W przypadku, gdy oferent wnosi do realizacji zadania także wkład osobowy, to musi to być racjonalnie oszacowana wartość pracy społecznej i świadczeń wolontariuszy, ujęta w kosztorysie realizacji zadania z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.

6. Wymaganym wkładem własnym do zadania nie może być wkład rzeczowy. Oferent jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie wszystkich środków jakie otrzyma na realizację zadania z innych funduszy publicznych.

7. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.

8. Dotacja nie może być przeznaczona:

a) na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane 

    bezpośrednio z realizacją zadania,

b) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy Somonino lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,

c) na prowadzenie działalności gospodarczej,

d) na wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. 

1. Zadanie publiczne może być realizowane od 1 lutego 2021 roku do 31 października 2021 roku, przy czym wydatki ponoszone w ramach dotacji z Gminy Somonino mogą być poniesione dopiero od dnia podpisania umowy z gminą. W maksymalnym stopniu beneficjentami zadań powinni być mieszkańcy Gminy Somonino.

2. Wójt Gminy Somonino zastrzega sobie możliwość przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana. Wówczas oferent będzie zobligowany do dostarczenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania zadania.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Somonino a wyłonionym w konkursie Oferentem.

4. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy Somonino, będzie zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (tj. plakaty, zaproszenia itp.) oraz w ogłoszeniach medialnych, reklamach, banerach i stronach internetowych logo Gminy Somonino oraz informacji, że zadanie jest współfinansowane z Gminy Somonino.

IV.

1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia o uchybieniach poprzez system witkac.pl. 
W przypadku nieusunięcia uchybień formalnych, w terminie podanym w powiadomieniu, oferta pozostaje bez rozpatrzenia.
2. Uzupełnieniu podlega:
    - brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta,
    - brak wymaganych załączników,
    - uwiarygodnienie kopii załączników (uzupełnienie o podpisy osób upoważnionych),

3. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową przeprowadzoną w oparciu o  przyjęte kryteria oceny ofert. Ocena formalna 
i merytoryczna przeprowadzona będzie przy użyciu systemu informatycznego witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama