Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanych w terminie od 01.03.2021 do 17.12.2021 roku
Nabór od 07.01.2021 do 27.01.2021 23:59
Departament Sportu
Łączny budżet 5,28 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanych w terminie od 01.03.2021 do 17.12.2021 roku..

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 01.03.2021 do 17.12.2021 roku.

 • 1. Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.03.2021 roku do 17.12.2021 
 •     roku.
 • 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą   
 •     realizowane w terminie od 01.03.2021 roku do 17.12.2021 roku.

Zlecenie w/w zadania, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Podmioty uprawnione

Zadanie nr 1

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej prowadzące/koordynujące działania statutowe w danej dyscyplinie sportowej, obejmującej całe województwo:

 Zapis ten nie dotyczy:

- Sportu akademickiego,

- Sportów lotniczych,

- Sportów motorowych.

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1057),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1133 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zadanie nr 2

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa śląskiego:

1.    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności

       pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1057),

2.    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do   

       innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  

       wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

       publicznego,

3.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4.    spółdzielnie socjalne,

5.    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1468 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z:

-           ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);

-           ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);

-           uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

b) W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:

- realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);

- wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

c) Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat  od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

9) Dane kontrahentów mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego czynności kontrolnych i audytowych na podstawie odrębnych przepisów prawa wyłącznie w przypadku żądania dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,

10) Pani/Pana adres poczty elektronicznej, może zostać wykorzystany do celów statystycznych w procesie badania zadowolenia klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i doskonalenia jakości usług. Może Pani/Pan zostać poproszona/y drogą elektroniczną o nieobowiązkowe wypełnienie anonimowej ankiety.

 

Wszystkie wersje oferty (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa) należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lutego 2021 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia wersji elektronicznej oferty w generatorze wniosków Witkac.pl oraz potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań realizowanych od 01.03.2021 roku  do 17.12.2021 roku.

 

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadanie nr 1

Zadanie Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej winno być realizowane w następujących działaniach:

1. Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych  

    imprezach sportowych.

2. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży  uzdolnionej sportowo oraz sportowców

    niepełnosprawnych.

3. Organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym  

    uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie  

    materialnym.

4. Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo  

    Województwa Śląskiego.

5. Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2021 roku.

7. Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo  

   Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych.

8. Sporty lotnicze.

9. Sporty motorowe.

 

Działania od 1 – 7 winny być realizowane w następujących dyscyplinach sportowych:

 

1. Akrobatyka Sportowa                                                               

2. Baseball i Softball                                   

3. Orientacja sportowa                         

4. Boks                                                                                               

5. Badminton  

6. Brydż sportowy

7. Biathlon      

8. Judo

9. Hokej na trawie

10.Gimnastyka

11. Hokej na lodzie

12. Karate

13. Kajakarstwo (w tym kajak-polo)

14. Kolarstwo

15. Koszykówka

16. Kręglarstwo

17. Lekkoatletyka (w tym biegi przełajowe)

18. Łucznictwo                       

19. Łyżwiarstwo figurowe

20. Pięciobój nowoczesny

21. Piłka nożna (mężczyzn oraz kobiet)

22. Piłka ręczna

23. Piłka siatkowa

24. Podnoszenie ciężarów

25. Radioorientacja sportowa

26. Jeździectwo

27. Rugby

28. Snowboard

29. Szachy

30. Szermierka

31. Taekwon-do WTF, ITF

32. Saneczkarstwo     

33. Tenis

34. Tenis stołowy

35. Triathlon

36. Narciarstwo

37. Strzelectwo sportowe

38. Żeglarstwo

39. Sporty motorowodne i narciarstwo wodne

40. Pływanie (w tym piłka wodna oraz skoki do wody)

41. Zapasy

42. Curling

43. Karate tradycyjne

44. Kickboxing

45. Sporty wrotkarskie

46. Warcaby

oraz w innych dyscyplinach, które biorą udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym. Zadanie może być  realizowane w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie nr 2

Zadanie Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego  winno być realizowane w następujących działaniach:

1. Zadanie w zakresie ratownictwa górskiego - zapewnienie bezpieczeństwa 

    osobom przebywającym w górach.

2. Zadanie w zakresie ratownictwa wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa 

    osobom przebywającym nad wodą.

 

Kryteria oceny

Zadanie nr 1

 

Merytoryczne kryteria oceny dla obszaru działania: 1,2,3,4

 

1.Organizacyjne – 30% na podstawie złożonych ankiet obejmujące:

- ilość sekcji, ognisk,                           

- ilość klubów,

- ilość zawodników ćwiczących,

- ilość zawodników licencjonowanych.

2.Wyniki uzyskane we współzawodnictwie sportowym – 70%

   na podstawie wyników uzyskanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

0-2 pkt

Merytoryczne kryteria oceny dla obszaru działania: 5,6,7,8,9

1. Posiadane zasoby kadrowe niezbędne dla realizacji zadania.

2. Posiadane zasoby rzeczowe niezbędne dla realizacji zadania.

3. Dotychczasowa aktywność wnioskodawcy w sferze kultury fizycznej.

4. Rzetelność oraz terminowość rozliczania środków finansowych

    w przypadku otrzymania dotacji w poprzednich latach.

0-6 pkt

5. Wysokość deklarowanych środków własnych.

6. Staranność sporządzonego kosztorysu.

 

Zadanie nr 2

 

Merytoryczne kryteria oceny:

1. Posiadane zasoby kadrowe niezbędne dla realizacji zadania.

2. Posiadane zasoby rzeczowe niezbędne dla realizacji zadania.

3. Dotychczasowa aktywność wnioskodawcy w sferze bezpieczeństwa 

    publicznego.

4. Rzetelność oraz terminowość rozliczania środków finansowych                      

    w przypadku otrzymania dotacji w poprzednich latach.      

5. Wysokość deklarowanych środków własnych.

6. Staranność sporządzonego kosztorysu.

 

           

 

 

 

  0-6 pkt

 

 

Kwoty dotacji

 

Na realizację zadania nr 1 w konkursie w dziedzinie kultury fizycznej  przeznacza się następujące kwoty:

 

I. Zadanie z dziedziny kultury fizycznej: 4.280.000 złotych, z czego:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej  - 2.700.000  złotych
 • Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 300.000 złotych
 • Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – 800.000 złotych
 • Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 złotych
 • Sporty lotnicze – 140.000. złotych
 • Sporty motorowe – 90.000 złotych

II. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.

III. Wymagany jest wkład finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.

IV. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż w pkt. II.

V. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów    

    określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości i na zasadach określonych w 

    umowie.   Przesunięcia uznaje się za zgodne z umową, wówczas gdy dana pozycja  

    kosztorysu nie zwiększy się więcej niż 30 punktów procentowych.

 

Na realizację zadania nr 2 w konkursie w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego przeznacza się następujące kwoty:

I. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 1.000.000 złotych, z czego:

•     Zadania w zakresie ratownictwa górskiego – 500.000 złotych

•     Zadania w zakresie ratownictwa wodnego – 500.000 złotych

II. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.

III. Wymagany jest wkład finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.

IV. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż w pkt. II.

V. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów   

    określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości i na zasadach określonych  

    w umowie. Przesunięcia uznaje się za zgodne z umową, wówczas gdy dana pozycja  

    kosztorysu nie zwiększy się więcej niż 30 punktów procentowych.

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Zadanie nr 1

Koszty kwalifikowane dla obszarów działania 1-5:

- Wyżywienie,

- Zakwaterowanie,

- Transport sprzętu, zawodników i transport specjalistyczny,

- Zakup paliwa  i oleju (dotyczy transportu sprzętu i zawodników),

- Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub   

  dzierżawionych),

- Obsługa sędziowska (bez zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu),

- Obsługa medyczna,

- Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie kadry młodzików Województwa Śląskiego

  (dotyczy obszaru działania 4),

- Obsługa techniczna (opis wykonanego zlecenia),

- Ubezpieczenie sprzętu i zawodników,

- Opłaty startowe, licencyjne (bez składek członkowskich),

- Puchary, dyplomy, medale, statuetki, patery z załączeniem protokołu komisji z wręczenia,

- Usługi wydawnicze, poligraficzne oraz materiały związane z organizacją zawodów, szkoleń,

- Umowy zlecenia , umowy o dzieło, faktury i rachunki z  trenerami, instruktorami, 

  szkoleniowcami oraz kierownikami  zgrupowań,

- Zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji  

  zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć  

  10.000 złotych brutto.

 

Koszty obsługi zadania publicznego bezpośrednio związane z jego realizacją:

- Obsługa finansowa (bez pracowników etatowych),

- Opłaty telekomunikacyjne  - telefony stacjonarne i komórkowe do 50% wartości   

   rachunków/faktur,

- Opłaty za dostęp do Internetu - do  50% wartości rachunku, faktury,

- Opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne.

  Wysokość powyżej wymienionych kosztów nie może przekroczyć 8 % przyznanej dotacji.

 

 

Koszty kwalifikowane dla obszaru działania 6:

- Zakwaterowanie,

- Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub   

  dzierżawionych),  

- Wyżywienie,

- Zakup paliwa, oleju (dotyczy transportu sprzętu i zawodników),

- Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie kadry młodzików Województwa Śląskiego,

- Obsługa techniczna (opis wykonanego zlecenia),        

- Umowy zlecenia/ o dzieło z trenerami, faktur/ rachunki, instruktorami, szkoleniowcami oraz    

  kierownikami zgrupowań,

- Transport sprzętu i zawodników,

- Zakup sprzętu sportowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Wartość     

   jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 10.000 złotych brutto,

- Zakup ubiorów sportowych,

- Ubezpieczenie sprzętu i zawodników.

 

Koszty obsługi zadania publicznego bezpośrednio związane z jego realizacją:

- Obsługa finansowa (bez pracowników etatowych),

- Opłaty telekomunikacyjne  - telefony stacjonarne i komórkowe do 50% wartości  

  rachunków/faktury,

- Opłaty za dostęp do Internetu - do  50% wartości rachunku, faktury,

- Opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne.

Wysokość powyżej wymienionych kosztów nie może przekroczyć do 8% przyznanej dotacji.

 

 

Koszty kwalifikowane dla obszaru działania 7:

- Zakwaterowanie,

- Wyżywienie,

- Transport sprzętu i zawodników,

- Zakup paliwa, oleju (dotyczy transportu sprzętu i zawodników),

- Obsługa techniczna (opis wykonanego zlecenia),

- Ubezpieczenie sprzętu i zawodników.

 

Koszty obsługi zadania publicznego bezpośrednio związane z jego realizacją:

- Obsługa finansowa (bez pracowników etatowych),

- Opłaty telekomunikacyjne  -  telefony stacjonarne i komórkowe do 50% wartości

  rachunków/faktur,

- Opłaty za dostęp do Internetu - do  50% wartości rachunku, faktury,

- Opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne.

Wysokość powyżej wymienionych kosztów nie może przekroczyć 8% przyznanej  dotacji.

 

Koszty kwalifikowane dotyczące obszaru działania 8,9:

- Wyżywienie,

- Zakwaterowanie,

- Transport sprzętu, zawodników i transport specjalistyczny,

- Zakup paliwa  i oleju,

- Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub  

  dzierżawionych),

- Obsługa sędziowska (bez zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu),

- Obsługa medyczna,

- Obsługa techniczna (opis wykonanego zlecenia),

- Ubezpieczenie sprzętu i zawodników,

- Opłaty startowe , licencyjne (bez składek członkowskich),

- Puchary, dyplomy, medale, statuetki, patery z załączeniem protokołu komisji z wręczenia,

- Usługi wydawnicze, poligraficzne oraz materiały związane z organizacją zawodów, szkoleń,

- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, faktury i rachunki z trenerami, instruktorami,   

  szkoleniowcami oraz kierownikami  zgrupowań,

- Zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji  

   zadania (wyszczególnienie zakupu). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć  

  10.000 złotych brutto.

 

Koszty obsługi zadania publicznego bezpośrednio związane z jego realizacją dotyczą obszaru działania 8,9:

- Obsługa finansowa (bez pracowników etatowych),

- Opłaty telekomunikacyjne - telefony stacjonarne i komórkowe do 50% wartości

  rachunków/faktur,

- Opłaty za dostęp do Internetu - do  50% wartości rachunku, faktury,

- Opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne.

Wysokość wyżej wymienionych kosztów nie może przekroczyć 8 % przyznanej dotacji.

 

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1. Są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania.

2. Są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

3. Są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach            

    zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, min. czynszu i rachunków telefonicznych).

4. Zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.

 

 

Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:

 • praca wolontariuszy (wycena wg cen rynkowych). Wartość pracy wolontariuszy nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy.
 • wkład rzeczowy.  Wartość wkładu rzeczowego nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy.

 Koszty niekwalifikowane czyli wydatki niezwiązane z realizacją zadania:

1. Rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.

2. Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań.

3. Wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł.

4. Nagrody finansowe dla osób zajmujących się realizacją zadania.

5. Wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie.

Zadanie nr 2

Koszty kwalifikowane dla obszaru działania:

- Zakup paliwa, oleju,

- Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- Transport specjalistyczny,  

- Obsługa techniczna (opis wykonanego zlecenia),

- Opłaty wykładowców, szkoleniowców,

- Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,

- Ubezpieczenie sprzętu.

 

Koszty obsługi zadania publicznego bezpośrednio związane z jego realizacją:

- Obsługa finansowa (bez pracowników etatowych),

- Opłaty telekomunikacyjne  - za telefony stacjonarne i komórkowe do 50% wartości 

  rachunków/faktury,

- Opłaty za dostęp do Internetu - do  50% wartości rachunku, faktury,

- Opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe, kserograficzne.

Wysokość powyżej wymienionych kosztów nie może przekroczyć 8 % przyznanej dotacji.

 

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1. Są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania.

2. Są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

3. Są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach            

    zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, min. czynszu i rachunków telefonicznych).

4. Zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.

 

Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:

•      praca wolontariuszy (wycena wg cen rynkowych). Wartość pracy wolontariuszy nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy.

•      wkład rzeczowy. Wartość wkładu rzeczowego nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy.

Koszty niekwalifikowane czyli wydatki niezwiązane z realizacją zadania:

1. Rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.

2. Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań.

3. Wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł.

4. Nagrody finansowe dla osób zajmujących się realizacją zadania.

5. Wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie.

6. Podatek od towarów i usług  ( VAT) , jeśli może zostać odliczony w oparciu o Ustawę z dnia

    11.03.2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. 2020 poz.106).

 

Kosztorys zawarty w składanej ofercie musi zawierać tylko koszty kwalifikowane.

 

Oferta i załączniki

 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona. Należy wpisać: „Zadanie nr 1” lub „Zadanie nr 2”.u
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
 3. Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert, potwierdzone właściwą pieczęcią. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego   w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  p. 164 lub Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).
 4. Wersja papierowa oferty musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów wraz z podaniem funkcji osoby reprezentującej podmiot).
 5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie
  z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie).
 6. Departament Sportu może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących, jakość
  i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
 7. Do papierowej wersji oferty musi być dołączony aktualny odpis z rejestru/ewidencji oraz statut, a dla zadania nr 2 należy dołączyć zgodę właściwego Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego lub wodnego.

8.Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność
     z oryginałem na każdej kopii przez uprawnione osobę/osoby.

 

Pracownicy Departamentu Sportu (wskazani w treści niniejszego ogłoszenia)  udzielają informacji dotyczących konkursu do dnia 27 stycznia 2021 roku.

W tym czasie oferenci mogą wycofać złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, po dokonaniu ewentualnych poprawek i zmian.

Wycofanie oferty oznacza złożenie na piśmie przez oferenta wniosku o wycofaniu oferty.

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

Nie  rozpatruje się w szczególności, ofert:

 1. Złożonych jedynie w wersji elektroniczne lub jedynie w wersji papierowej;
 2. Wypełnionych nieczytelnie;
 3. Wersje papierowa oraz elektroniczna muszą być identyczne (świadczy o tym numer kontrolny zawarty w dolnej części oferty);
 4. nieposiadających wymaganych załączników;
 5. złożonych po terminie;
 6. złożonych przez podmioty nieuprawnione;
 7. podpisanych przez osoby nieuprawnione,
 8. niespełniających wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu oraz w niniejszym regulaminie;
 9. niezawierających oświadczeń z ostatniej strony oferty,
 10.  zawierających  koszty niekwalifikowane.
 11.  

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

Tryb wyboru

 

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Sportu.
 2. Oferty prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu
  się z opinią komisji konkursowej.
 4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 7. Zarząd Województwa przyznając dotację, może wskazać pozycje z kosztorysu, objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 8. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

 

Warunki zawarcia umowy

 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Sportu. Wzór umowy będzie opracowany na podstawie ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.

Umowę należy podpisać w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

2.  W zawieranej umowie znajdować się będą m.in. następujące postanowienia:

-    na wezwanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu  

     materiałów związanych z realizacją zadania (oryginałów faktur i innych dowodów księgowych

     w celu kontroli i potwierdzenia wysokości pokrytych przez Zleceniobiorcę wydatków oraz

    dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych rezultatów),

-    wszelką dokumentację finansową, związaną z realizacją zadania, w tym dowody księgowe,

     Zleceniobiorca jest zobowiązany przechowywać przez 5 lat, licząc od początku roku do 

     następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.

3.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia  

     realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie   

     kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji (zarówno w wersji elektronicznej jak i

    w  wersji papierowej).

4.  Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych  

     działań/harmonogramu/zakładanych rezultatów realizacji zadania/kalkulacji przewidywanych 

     kosztów (zarówno w wersji elektronicznej jak i w wersji papierowej).

5. W przypadku oferty wspólnej warunkiem zawarcia umowy jest również złożenie umowy 

    pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres świadczeń 

    składających się na realizację zadania publicznego.

6.  Z dotacji nie mogą być finansowane koszty niekwalifikowane.

7.  Z dotacji pokrywane są wydatki poniesione podczas realizacji zadania w terminie określonym

     w umowie.

8.  Przekazywanie dotacji w transzach, jest uwarunkowane złożeniem i zaakceptowaniem

     sprawozdania częściowego.

9.  Akceptacja sprawozdania końcowego i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji założonych

     W ofercie rezultatów i działań, a także prawidłowości poniesionych wydatków.

10.Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji projektu:

Zadanie nr 1

 • Zorganizowanie, uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
 • Zorganizowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 • Przeprowadzenie badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego,
 • Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych.

Zadanie nr 2

 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach (np. ilość szkoleń, ilość nabytych uprawnień ratowniczych).
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami (np. ilość szkoleń, ilość nabytych uprawnień ratowniczych).

 

11. W złożonej ofercie wnioskodawca musi wskazać informacje dotyczące osiągnięcia

      rezultatów realizacji zadania  publicznego, o których mowa w pkt. 6 oferty stanowiącej

      załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z

      dnia 24 października 2018r.  

12. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu
      w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy: okaże się, iż rzeczywisty zakres   

      realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci  

      osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną  

      ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność  

      merytoryczną lub finansową oferenta. 

Niezbędne dokumenty znajdują się  na stronie https://witkac.pl/

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Sportu pod numerami telefonów:

Referat Sportu: 32/77-40-972, 32/77-40-718

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama