Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2021 roku

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 25.01.2021 15:30
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2021 roku.

Regulamin otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2021 roku

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.) oraz podmiotów ekonomii społecznej, przyczyniających się do wzmacniania potencjału istniejących i działających na terenie Miasta Łomża podmiotów III sektora, promocja wolontariatu na terenie Łomży, a także rozwój aktywności obywatelskiej w Łomży.

RODZAJ ZADAŃ

 1. wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych (w tym
  m.in.: prowadzenie szkoleń, warsztatów, poradnictwo, w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, profesjonalizacji realizacji zadań publicznych, podnoszenia standardu usług organizacji pozarządowych przyczyniających się do rozwoju potencjału organizacji pozarządowych i wolontariatu w Łomży),
 2. promocja i wspieranie rozwoju wolontariatu,
 3. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 4. prowadzenie Centrum Wolontariatu,
 5. edukacja ekonomiczna i konsumencka,
 6. wsparcie ekonomii społecznej poprzez: szkolenia, konkursy, wydarzenia
  (np. Targi Ekonomii Społecznej),
 7. przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego (m.in.: szkolenia stanowiskowe, szkolenia z zakresu ekonomii społecznej).

Zadania mogą być wykonywane w różnych formach, a w szczególności poprzez:

 1. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, forów, seminariów, panelu ekspertów dla szerokiego grona organizacji pozarządowych działających
  w Mieście Łomża; przedsięwzięcia mają pełnić rolę edukacyjną i aktywizującą środowisko organizacji pozarządowych w Mieście Łomża,
 2. organizację szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje wolontariuszy,
  a także forów, zjazdów mających na celu edukację społeczną i popularyzację idei wolontariatu wśród mieszkańców Łomży; organizowanie akcji i imprez popularyzujących  i upowszechniających wolontariat,
 3. doradztwo – w tym prawne i księgowe, w  zakresie zakładania organizacji,  prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
 4. doradztwo na temat pozyskiwania środków ze źródeł publicznych
  i prywatnych,
 5. pomoc w przygotowywaniu projektów,
 6. gromadzenie informacji i informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy, pomoc w znalezieniu partnerów,
 7. organizację kampanii, szkoleń, akcji promocyjnych i edukacyjnych, doradztwa dla mieszkańców Łomży  dotyczących  zagadnień z zakresu edukacji ekonomicznej i konsumenckiej.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020,  poz. 1057 ze zm.).
 2. Jeden podmiot może w konkursie złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje
  w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.),
  w szczególności z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.
 4. Wnioskodawca powinien wskazać źródła finansowania tak, aby wnioskowana maksymalna kwota dotacji nie przekraczała 85% kosztów finansowych realizacji całości zadania.
 5. Dwa podmioty lub więcej mogą złożyć ofertę wspólną; oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
 6. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej może być wykorzystana
  w szczególności na:
  1. koszty osobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów
   o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,
  2. koszty eksploatacyjne: wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.),
  3. koszty administracyjne, w tym koszty obsługi technicznej, księgowej, prawnej
  4. koszty wydawnicze,
  5. nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
  6. zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport,
  7. koszty związane z realizacją działań podejmowanych w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Wolontariatu.
 7. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 8. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15 % kosztów całkowitych jego realizacji.
 9. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej nie może być wykorzystana na:
  1. koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i  wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,
  2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz po dacie zakończenia zadania,
  3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
  5. prace budowlane w tym budowę nowych obiektów budowlanych,
  6. zakup obiektów budowlanych,
  7. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
  8. działalność gospodarczą i polityczną.
 10. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 5 dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego
  (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika).  
 11.  Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
 12.  W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi
  w kalkulacji przewidzianych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych
  w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 r.
 3. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:
 1. być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,
 2. być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości,
  umiejętności,   uczestników po zakończeniu realizacji zadania,
 3. powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 1. Dostarczenia, na wezwanie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 2. Informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #łomżawspiera.
 3. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego
  w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 1. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.. zm,)
 2. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

SKŁADANIE OFERT

 1. Ofertę należy złożyć poprzez serwis Witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Termin złożenia ofert: elektronicznie w systemie Witkac.pl: do dnia 25 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.
 4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie - w ciągu 3 dni roboczych - ale nie później niż do 28 stycznia 2021 r. do godz. 15.30, w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego). Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna.

TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
 3. W  skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.), zawartych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Miasta Łomża.
 6. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków  zakresu realizacji zadania.

WYBÓR OFERT

 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie Zarządzenia.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty
  w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 3. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis Witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia złożenia aktualizacji:
  w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o konieczności zaktualizowania oferty w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.  
 5. Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu
  14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji; w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  w imieniu oferenta.
 6. Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:
 1. dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko osoby/osób, nr PESEL,
 2. dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,
 3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 4. nr rachunku bankowego.

  OGŁOSZENIE KONKURSU ZAMIESZCZA SIĘ:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie Witkac.pl.

 

WYNIKI KONKURSU OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie Witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama